JAK  PRACOWALISMY  W  I  PÓŁROCZU  ROKU  SZKOLNEGO  2015 / 2016

Realizacja programu wychowawczego przebiegała rytmicznie. W klasach 1- 6 zrealizowano łącznie 1483 tematy w 7 obszarach: „Z kulturą na co dzień”, „Z wszystkimi potrafię się porozumieć”, „Dbam o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne”, „Czy znam swoje prawa

i obowiązki?”, „Nie tolerujemy przemocy i agresji”, „Moja mała i duża Ojczyzna” oraz w obszarze związanym ze współpracą z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

            W/w tematyka realizowana była na godzinach do dyspozycji wychowawcy, języku polskim, wychowaniu do życia w rodzinie, w edukacji wczesnoszkolnej, na imprezach integracyjnych.

            W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane moduły w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”.

            W roku szkolnym 2015/2016 klasy pierwsze przystąpiły po raz trzeci do programu Klub Bezpiecznego Puchatka.  Głównym celem programu było wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i czasie zabawy. W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z definicją bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania się w domu, na podwórku, na drodze i w szkole. Wykonali zadania praktyczne (zajęcia w pobliżu przejścia dla pieszych) ucząc się zgodnej współpracy w grupie. Zdobyte wiadomości i umiejętności 72 pierwszoklasistów mogło zaprezentować rozwiązując ogólnopolski test bezpieczeństwa.

            Plan pracy szkoły realizowany jest na bieżąco. Zaplanowane na I półrocze działania

w większości przebiegały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zadania niezrealizowane przeniesiono na II semestr:
- Dzień Babci i Dziadka w klasach 1a, 1b, 3a, 3b, 3c, z powodu dużej ilości klas chcących zorganizować występ i poczęstunek, został przeniesiony na luty,

-finał konkursu ortograficznego klas II – III z powodu choroby zakwalifikowanych dzieci został przeniesiony na luty,

-X Turniej Mini Piłki Nożnej o Puchar Prezesa UKS z powodu warunków pogodowych został przeniesiony na maj 2016r.,

-konkurs informatyczny został połączony z Dniem Bezpiecznego Internetu i w związku z tym przeniesiony na luty 2016r.,

-II etap konkursu „Z życia i twórczości Gustawa Morcinka” z przyczyn organizacyjnych został przeniesiony na marzec 2016r,

-I etap Konkursu Matematycznego klas I – III z przyczyn technicznych został przeniesiony na luty/marzec 2016r.

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 zajęcia pozalekcyjne odbywały się w ramach godzin do dyspozycji ucznia wynikających z Karty Nauczyciela oraz Programu Profilaktyki. Zrealizowano łącznie 1510 godzin zajęć do dyspozycji ucznia. Godzin wynikających z Karty Nauczyciela było 1119.Odbywały się  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia sportowe, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, kółka zainteresowań. Prowadziło je 34 nauczycieli. Natomiast w ramach Programu Profilaktyki „Pomoc dzieciom” zrealizowano 391 godzin zajęć.  Były to zajęcia sportowe, dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, kółko teatralne, kółko matematyczne oraz rajdy. Zajęcia prowadziło 15 nauczycieli. Stałych uczestników zajęć

było 200.

Od kilku lat Szkoła Podstawowa nr 65 im. G. Morcinka w Katowicach uczestniczy
w akcji Fundacji „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”, której celem jest wspieranie zdrowia psychicznego, emocjonalnego i moralnego dzieci i młodzieży. Za przebieg akcji w szkole odpowiedzialni są wychowawcy świetlicy oraz nauczyciel bibliotekarz. W ramach akcji

w I półroczu roku szkolnego 2015/2016 realizowane było codzienne głośne czytanie przez wychowawców świetlicy utworów literackich uczniom klas I-II oraz kilka razy uczniowie klas starszych czytali literaturę młodszym od siebie kolegom. Dwukrotnie rodzic uczennicy z klasy II spotkał się w świetlicy z dziećmi celem przeprowadzenia zajęć, których głównym elementem było przeczytanie książki i zachęcenie do czytania literatury. Uczniowie mieli możliwość spontanicznego i ekspresyjnego wyrażania emocji związanych z przeczytanymi utworami. Uczestniczyli w konkursach propagujących literaturę dla dzieci, takie jak konkursy recytatorskie „Strach ma wielkie oczy” oraz „Po drugiej stronie tęczy”. Ponadto w bibliotece szkolnej wykonano gazetki okolicznościowe i wystawki książek na tematy: „Gustaw Morcinek” (zapoznanie z sylwetką pisarza), „Dzień Pluszowego Misia”, „Jesień w poezji”, „Boże Narodzenie w poezji”, „Zima

w literaturze”, „Martynka”, „Nasze ulubione książki”. Uczniom zaprezentowano książki z kolekcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz zachęcano do samodzielnego czytania i korzystania z pozycji literackich znajdujących się w bibliotece oraz świetlicy szkolnej.

Wyniki klasyfikacji śródrocznej:

Do klas 1- 6 uczęszczało 386 uczniów, 385 było klasyfikowanych, 1 – nieklasyfikowany, średnia ocen wynosi 5,47 i jest o 0,31 wyższa niż w I półroczu roku szkolnego 2014/2015.

Zachowanie uczniów klas 4 – 6 oceniono następująco:

-ocen wzorowych: 45 tj. 25 % (rok temu - 28 tj. 16,4 %)

-ocen bardzo dobrych: 92 tj. 51,1 % (rok temu – 95 tj. 55,6 %)

-ocen dobrych: 40 tj. 22,2 % (rok temu – 43 tj. 25,1 %)

-ocen poprawnych: 2 tj. 1,1 % (rok temu – 5 tj. 2,9 %)

-ocen nieodpowiednich: 1 tj. 0,6% (rok temu nie wystawiono)

Nie wystawiono ocen nagannych. Uzasadnienie obniżonych ocen zachowania i podjęte środki zaradcze znajdują się w protokołach z klasyfikacji w zespołach klas 1-3 i 4-6.

Frekwencja w stosunku do I półrocza roku szkolnego 2014/2015 wzrosła o 1,58 % i wynosi 92,54%. Liczba spóźnień w stosunku do I-go półrocza roku szkolnego 2014/2015 spadła o 14

i wynosi 573. W klasach 1-6 jest 1,48 spóźnienia na ucznia (w I półroczu roku szkolnego 2014/2015 było 1,64).

Praca organizacji szkolnych:

W ramach prac Samorządu Uczniowskiego w klasach I-III w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 uczniowie reprezentujący swoje klasy – wybrani  do samorządów klasowych na funkcję przewodniczącego - brali udział w spotkaniu, na którym omówiono prawa i obowiązki samorządu, akcję „Brakujące ogniwo” oraz plan pracy samorządu na rok szkolny 2015/2016.

Odbył się apel informacyjny/porządkowy dla uczniów klas młodszych, który dotyczył spraw bieżących, organizacyjnych, a także miał na celu zapoznać uczniów z akcją „Brakujące ogniwo”,    z zasadami współzawodnictwa klas, z zasadami  bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią oraz   z prawami i obowiązkami ucznia i dziecka. Prowadzono punktację do współzawodnictwa klas za: kontrolę stroju galowego i spóźnień, wykonywanie gazetek klasowych i plakatów tematycznych, udział w konkursach, zbiórkach i akcjach charytatywnych oraz organizacja apeli i imprez szkolnych. Zorganizowano oprawę artystyczną z okazji pasowania pierwszoklasistów na uczniów SP 65. Współorganizowano akcję na terenie szkoły przeciw spóźnianiu się – przygotowanie plakatów. Zorganizowano akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowano apel dotyczący przeciwdziałaniu agresji i nietolerancji „Jesteśmy grzeczni, pomagamy innym”. Włączono się w przegotowanie akademii z okazji Święta Niepodległości, współorganizowano Dzień Zdrowia. Współorganizowano imprezę charytatywną: „Kolędowanie dla Natalki”. Przygotowano szkolne jasełka. Przygotowano występ artystyczny dla osób starszych w kościele

na ul. Nasypowej. Uczniowie klas I-III licznie uczestniczyli w konkursach organizowanych na terenie szkoły, jak i poza nią. Nauczyciele klas młodszych wraz z wychowankami organizowali imprezy klasowe m.in. Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, wycieczki oraz spotkania integracyjne z rodzicami.
Ponadto uczniowie: zaangażowali się w akcję Sprzątanie Świata, zbierali makulaturę i baterie,
włączyli się w akcje charytatywne organizowane w szkole (zbiórka przyborów szkolnych – „Wyprawka dla Żaka”, zbiórka zabawek i słodyczy organizowana przez PCK, „Górę Grosza”, zbiórkę gier i zabawek dla świetlicy, zbiórkę nakrętek, zbiórkę karmy i kocy  dla zwierząt              ze schroniska w Katowicach), brali udział w zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy,   a  także w ogólnopolskiej akcji „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli   w zajęciach tematycznych z Programu Profilaktycznego „Bezpieczne dziecko – Przyjaciel Sznupka”, brali udział w akcjach „Warzywa i owoce w szkole” i „Szklanka mleka” oraz zostali objęci fluoryzacją zębów, oszczędzali pieniądze w SKO, uczestniczyli w spektaklach teatralnych, uczestniczyli w koncertach muzyków z Filharmonii Śląskiej, a także uczestniczyli w balu karnawałowym.

Samorząd Uczniowski klas IV - VI. W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 odbyło się jedno spotkanie trójek klasowych, na których zostały omówione prawa i obowiązki samorządu, akcja „Brakujące ogniwo”, plan pracy samorządu na rok szkolny 2015/2016, akcja „Bezpieczna przerwa”, planowane akcje i konkursy. Kolejne spotkania Samorządu Uczniowskiego odbywały się

w zależności od potrzeb. Poruszane tematy dotyczyły spraw organizacyjnych w  kolejnych miesiącach roku szkolnego oraz sposobu zachowania uczniów naszej szkoły na apelach

i uroczystościach.

Zorganizowano następujące akademie i apele szkolne:

-akademia na rozpoczęcie roku szkolnego 2015 / 2016,

-apel organizacyjny Samorządu Uczniowskiego,

-akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

-bieżące apele informacyjne - Szkoła Bez Przemocy,

-akademia z okazji święta Uchwalenia Konwencji Praw Dziecka,

-impreza charytatywna „Kolęda dla Natalki”.

W I półroczu przeprowadzono następujące akcje charytatywne: 05.12 – 12.12. 2015 r. „Góra Grosza” – Akcja Towarzystwa „Nasz Dom”(zebrano 20384 monet na kwotę 565,99 zł - w zeszłym roku zebrano10442  monet, co daje kwotę 262,61zł), zbiórkę zakrętek plastikowych dla naszej uczennicy Natalki (zebrano 350 kg zakrętek), sprzedaż kalendarzyków na rzecz fundacji „Pomóż i Ty” – przekazana kwota 200 zł, świąteczną zbiórkę słodyczy oraz zabawek dla PCK, zbiórkę karmy i innych niezbędnych rzeczy dla zwierząt w schronisku w Dąbrówce Małej,

Odbyły się: dyskoteka z okazji „Dnia Chłopaka” (30.09.2015 r.), dyskoteka Andrzejkowa

( 25.11.2015r.), bal szkolny (28. 01. 2016 r.)

Nadal jest prowadzona akcja „Brakujące ogniwo”. W I półroczu nie było żadnych zgłoszeń.

Samorząd Uczniowski przygotował kartki dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Świąt Bożego Narodzenia, prowadził zeszyt punktacji międzyklasowej I – VI, kontrolował strój galowy na uroczystościach szkolnych, kontrolował spóźnienia uczniów, kontrolował gazetki klasowe, losował Szczęśliwy Numerek, prowadził punktację konkursów.

Stan oszczędności  w SKO na dzień 23.01.2015r. wynosi 12919 zł (w zeszłym roku – 22419,93 zł). Najwyższy stan konta na książeczkach mają klasy: 4c – 3780 zł, 6b – 3002 zł, 3c – 2216 zł . Nie oszczędzają klasy: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 4a, 6a.

Makulatura zbierana jest systematycznie. W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 zebrano 12687,5 kg (rok temu 10232,5 kg).

PCK

         W pierwszym  półroczu roku szkolnego 2015/2016 cele  Szkolnego Koła PCK były realizowane poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i edukację uczniów  w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pomocy rzeczowej dla potrzebujących. Koło PCK realizowało postawione sobie cele poprzez przygotowanie uczniów (przy współpracy  uczniów   XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach) do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zorganizowanie zbiórki darów w akcji „Wyprawka dla żaka” i z okazji Świąt Bożego Narodzenia.                                                        Efekty podjętych działań: do akcji zbiórki darów włączyła się cała społeczność szkolna, wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

LOP

W ramach działalności LOP członkowie kółka zdobywali wiedzę z zakresu przyrody, krajoznawstwa oraz ekologii. W ramach edukacji przeprowadzono następujące doświadczenia         i eksperymenty: badanie zanieczyszczeń powietrza i wody, badanie wpływu środowiska na rozwój roślin na przykładzie szkolnej hodowli fasoli. Uczniowie założyli i prowadzili szkolne hodowle: triopsów, tulipanów, kryształów, bojownika. Przeprowadzano również liczne gry i quizy dydaktyczne: Poznaj swój kraj, Było sobie życie, LOP – odsłona pierwsza – konkurs drużynowy. Uczniowie przy pomocy nauczyciela  wykonali grę dydaktyczną „Czego nie wiemy o przyrodzie”. LOP zorganizowała również zbiórkę karmy, misek i kocy na rzecz schroniska w  Dąbrówce Małej.

Drużyna szachowa

           Reprezentacja naszej szkoły to: Michał S., Jan K., Bazyli W., Jacek N., Tomasz K.

Indywidualne Mistrzostwa Szachowe Szkół Podstawowych Katowic odbyły się 9.11.2015r.            w SP 21 w Podlesiu. I miejsce zajął Jan K. (5b), wyróżnienie zdobył Michał S. (6b).

W Drużynowej Lidze Szachowej (pierwsze spotkanie), która odbyła się w SP 53 w Katowicach drużyna zajęła drugie miejsce. W Drugim Szachowym Grand Prix (odbyły się dwa spotkania na cztery) w Gimnazjum nr w Katowicach I miejsce zajmuje Jan K., II - Michał S. i Bazyli W.,

IV – Jacek N., a Tomasz K. jest na dwudziestym miejscu (na 32 uczestników).

Bateriowiec

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 zebrano 14983 sztuki baterii (rok temu 6192 szt.). Najwięcej zebrała klasa 1b – 4101 szt., 2c – 3592 szt. i  klasa 1c– 1004 szt. Na wyróżnienie zasługują następujący uczniowie: Maria W. z klasy 1b, która przyniosła 3580 baterii, Julia Sz.

z klasy 2c – 1730 baterii i Maksym T. z klasy 4a – 621 baterii.

Wycieczki

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 zaplanowano 17 wycieczek dydaktyczno – rekreacyjnych (wszystkie się odbyły) oraz 13 dydaktycznych (wszystkie się odbyły). Dodatkowe wycieczki dydaktyczne zrealizowały: klasa 5c – jedną, klasa 6a – jedną, klasa 6b – dwie.

Odbył się również jeden rajd do Raciborza. 17 uczniów uczestniczyło w lekcji muzealnej              w Muzeum Ziemi Raciborskiej i zwiedziło Zamek Piastów Śląskich.

Imprezy kulturalne

W I półroczu roku szkolnego 2015/ 2016 uczniowie klas I- III uczestniczyli w następujących spektaklach, koncertach, wystawach:

Teatr Ateneum - kl. I a, b,c – „Krawiec Niteczka” i lekcja teatralna,

Pałac Młodzieży- Narodowy Teatr Edukacji - kl. II a, b, c- „Wąż”,

Teatr Zagłębia w Sosnowcu – kl. III a,b,c - „Szewczyk Dratewka”.

Koncerty Filharmonii Ślaskiej w szkole: muzyka świąteczna, tańce europejskie.

Przedstawienia przygotowane przez uczniów: pasowanie na ucznia- kl. II a, b,c, Dzień Nauczyciela- kl. I c, II c, Apel przeciw agresji- kl. III a, b, c,  Dbamy o swoje zdrowie – kl.I c, II c, Jasełka           i wspólne kolędowanie- kl. II c, III c, Kolęda dla Natalki – kl. II c, III c, Jasełka w kościele przy   ul. Nasypowej w Katowicach– kl. II c, III c.

Uczniowie klas 4 – 6 uczestniczyli: klasy Va,b,c na lekcjach języka polskiego zapoznały się szczegółowo z biografią G. Morcinka, a następnie wzięły udział w konkursie poświęconym jego życiu i twórczości, uczniowie klas piątych poznali baśnie i legendy G. Morcinka i tworzyli do nich rysunki, uczniowie klas piątych czytali nowelę G. Morcinka „Łysek z pokładu Idy”, tworzyli scenariusze i przygotowywali inscenizację wybranego fragmentu tejże noweli.

Ponadto w bieżącym roku szkolnym miały miejsce następujące wydarzenia kulturalne: dwa koncerty Małej Filharmonii w szkole, uczniowie klas VIa i VIb podczas wycieczki do Wrocławia zwiedzili Panoramę Racławicką i zabytki architektoniczne Wrocławia, uczniowie klas Va,b,c, zwiedzili Wawel i zabytki Krakowa, a uczniowie klasy IVb zwiedzili kopalnię soli w Bochni.

Ponadto uczniowie klas IV-VI przygotowali i zaprezentowali plakaty dotyczące bezpiecznej przerwy oraz bycia kulturalnym „Jestem kulturalny: nie spóźniam się, nie krzyczę, mówię dzień dobry”, wystąpili podczas koncertu charytatywnego „Kolęda dla Natalki”, wspólnie kolędowali podczas jasełek, przygotowali przedstawienia teatralne (kółko teatralne), uczestniczyli w Wielkiej Lidze Czytelników, redagowali gazetkę szkolną „Nowe QuQułki”, oglądali film „W głowie się nie mieści” (w ramach lekcji etyki),  oglądali filmy w ramach Kina Lektur Szkolnych: ”W pustyni                i w puszczy” w klasach piątych, „Ania z Zielonego Wzgórza” w klasach piątych „Opowieści           z Narnii. Podróż Wędrowca do Świtu” w klasach czwartych, „Szatan z siódmej klasy” w klasach szóstych, „Hobbit czyli tam i z powrotem” w klasach szóstych, przygotowali i zaprezentowali inscenizacje podczas akademii   z okazji: rozpoczęcia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, Dnia Zdrowia, rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka.

W ramach zajęć prężnie działającego kółka teatralnego uczniowie ćwiczyli dykcję i ruch

sceniczny, poznawali i doskonalili sposoby prawidłowego recytowania tekstów oraz omawiali zagadnienia z dziedziny teatru, a także przygotowali przedstawienie „Miesiące kupują buty” oraz wieczornicę poetycko-muzyczną („Kolęda dla Natalki”).

W tym roku szkolnym wznowiła działalność gazetka szkolna o nowym tytule „My school   is cool”. Młodzi dziennikarze uczyli się redagowania tekstów, prowadzili wywiady z dziećmi        ze świetlicy i wydali grudniowy – świąteczny – numer gazetki.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016 prężnie działało kółko dziennikarskie,    w ramach którego jest wydawana gazetka szkolna „Nowe QuQułki”. Od początku roku szkolnego udało się przygotować trzy numery „Nowych QuQułek”, z czego dwa zostały wydane                   (w październiku i w grudniu 2015r.).Gazetka ukazuje się cyklicznie co dwa miesiące. Nakład pierwszego numeru wyniósł 150 egzemplarzy, zaś drugiego 80 egzemplarzy. W obu przypadkach cały nakład został rozprowadzony wśród uczniów. Artykuły są przygotowywane podczas zajęć kółka dziennikarskiego, z kolei w gromadzeniu materiałów uczniom pomagają koledzy z klas młodszych oraz Samorządu Uczniowskiego (wywiady, sondaże, opinie).Z gazetką ściśle współpracuje p. J. Niestrój (prace plastyczne wyróżnione) oraz rodzic ucznia z klasy 6b –  troska

o stronę techniczną i układ graficzny. 

Prace porządkowe odbywały się według przygotowanego wcześniej harmonogramu.

Klasa 3c sprzątała teren 4 razy, klasy: 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 5a, 5c, 6a sprzątały teren 3 razy, klasy: 2a, 4b, 4c, 5b, 6b sprzątały teren 2 razy.

Tradycyjnie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”, która odbyła się 18 września 2015r. Akcja przebiegała we współpracy z Urzędem Miasta Katowice. Posprzątany został teren wokół szkoły, teren leśny przylegający bezpośrednio do szkoły oraz położone najbliżej szkoły ulice.  Zebrano 14 worków śmieci różnych, 4 worki papieru i 3 worki plastiku.

Do świetlicy zapisanych jest 314 uczniów. Z zajęć korzysta średnio 59 uczniów w godzinach rannych i 124 po południu. Plan pracy świetlicy realizowany był rytmicznie przez wszystkich wychowawców. W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 na terenie świetlicy nie było żadnego poważnego wypadku. Wychowawcy świetlicy utrzymywali stały kontakt z  wychowawcami klas, rodzicami uczniów i pedagogiem szkolnym. Świetlica szkolna bierze  aktywny udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach tej akcji świetlica współpracuje z biblioteką szkolną i Samorządem Uczniowskim oraz rodzicami.  Zorganizowano: kiermasz kart świątecznych („Kolęda dla Natalki”), konkurs szkolny „Piękno jesieni”, konkurs szkolny „Portret Świętego Mikołaja”, konkurs szkolny „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”, Andrzejki, Dzień Chłopaka, zajęcia czytelnicze z mamą uczennicy z klasy 2a (współpraca z rodzicami). Zorganizowano pokaz tresury psa i zajęcia na temat opieki nad zwierzętami z mamą uczennicy z klasy 2a. Przeprowadzono wśród rodziców zbiórki materiałów papierniczych, plastycznych i piśmienniczych, gier dydaktycznych, zabawek, książek. Prowadzono kronikę świetlicy. Przygotowano dzieci do udziału w: Międzyszkolnym konkursie recytatorskim „Strach ma wielkie oczy” (wyróżnienie), Międzyświetlicowym wojewódzkim konkursie plastycznym „Kartka Bożonarodzeniowa

lub Noworoczna”  (II miejsce), konkursie plastycznym „Anioły – dobre duchy”, Międzyszkolnym konkursie plastycznym „Świąteczna kartka bożonarodzeniowa”. Przeprowadzono: 38 zajęć

z związanych z bezpieczeństwem w Internecie, 259 zajęć związanych z bezpieczeństwem (dzieci znają niebezpieczne miejsca i sytuacje, znają zasady bezpiecznej zabawy, potrafią bezpiecznie spędzać czas wolny, wiedzą jak należy troszczyć się o swoje bezpieczeństwo i zdrowie, znają zasady zdrowego stylu życia), 218 zajęć na temat przyjaźni, tolerancji, szacunku, praw

i obowiązków ucznia, bezkonfliktowej komunikacji z otoczeniem, 35 zajęć związanych tematycznie z pozytywnymi relacjami w rodzinie i otoczeniu, 46 zajęć związanych z rozwiązywaniem konfliktów, skutecznym porozumiewaniem się, normami zachowania, 179 zajęć związanych z akcją „Cała Polska czyta dzieciom” oraz znajomością tradycji, historii, symboli narodowych, regionu

i świata, zajęcia związane z hasłami tygodnia.

Czytelnictwo

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 wypożyczono 911  książek – uczniom - 819, nauczycielom - 92. Średnia przeczytanych książek na 1 ucznia wyniosła 2,64. Wśród klas 1-3 pierwsze miejsce zajęła klasa 3c – średnia na czytelnika – 4,14. Z klas 4-6 –  pierwsze miejsce zajęła klasa 4c – średnia na czytelnika 5,06.

UKS „Kukułki”

W I półroczu roku szkolnego pracowały 3 sekcje: szermierka na szpady – 30 zawodników, piłka nożna - 36 zawodników oraz narciarstwo alpejskie i snowboard. Zajęcia szermierki i piłki nożnej odbywały się 2 razy w tygodniu (szermierka: skrzaty – 90 minut, zuchy i dzieci – 150 minut, piłka nożna – 90 minut). Sekcja narciarska jest sekcją sezonową , treningi na sali gimnastycznej AWF odbywają się raz w tygodniu 90 minut oraz w sobotę lub niedzielę wyjazdy na dalsze treningi na śniegu od 7.00 – 20.00. Uczniowie z sekcji szermierczej  startowali w następujących turniejach:  Międzynarodowy Turniej Szermierczy – Częstochowa (V miejsce), Turniej o Puchar Prezydenta Siemianowic Śląskich (V miejsce), „Turniej Dnia Edukacji”– Radlin (II miejsce), „Gwiazdka ze szpadą” Gliwice (III miejsce), Puchar Bytomia (II miejsce), Puchar Ziem Północnych Szczecin

(II miejsce). Na wyróżnienie zasługują wyniki następujących zawodników: Agnieszka M.

(VI miejsce na turnieju międzynarodowym Wratislavia), Anna R., Anna T. Członkowie sekcji piłki nożnej wystartowali w turniejach organizowanych przez inne UKS-y. Sekcja piłki nożnej była organizatorem „Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego” o Puchar Prezesa UKS Kukułki.

Spotkania integracyjne z rodzicami

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 odbyło się 37 imprez integracyjnych

z udziałem 1278 osób. Zorganizowano: Dzień Pierwszoklasisty (pasowanie), Dzień Babci

i Dziadka, jasełka w szkole i w kościele, wyjście do kina, Andrzejki, dzień otwarty na basenie, lekcje otwarte w klasach trzecich.

Zespoły samokształceniowe

Zespół edukacji wczesnoszkolnej zorganizował w szkole następujące konkursy: ortograficzny dla klas 2-3, recytatorski „Wierszolandia”, matematyczny dla klas 2-3, plastyczno – techniczny „Liściaki”, ortograficzny, języka angielskiego.

Zespół przygotował uczniów do udziału w następujących konkursach: Miejski konkurs recytatorski klas II i III, VIII Konkurs Plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową, II konkurs Plastyczny - „Anioły – dobre duchy”. Nauczyciele kontynuują prowadzenie zajęć dodatkowych      z KN oraz Programu Profilaktyki, przeprowadzili lekcje otwarte, zorganizowali pasowanie na pierwszoklasistę, zorganizowali obchody „Dnia Zdrowia”, przygotowali apel przeciwko agresji, przygotowali jasełka, zaangażowali się w akcję „Kolęda dla Natalki”.

Zespół przedmiotów humanistycznych: członkowie zespołu przygotowali dokumentację szkolną, ujednolicili i uaktualnili Statut Szkoły, nauczyciele przeprowadzili I etap szkolnego konkursu ortograficznego o Puchar Dyrektora Szkoły, przygotowali i przeprowadzili I etap konkursu „Życie i twórczość Gustawa Morcinka” (klasy piąte), przygotowali i przeprowadzili sprawdziany próbne w klasach szóstych i opracowali wyniki. Nauczyciele brali udział w pracy zespołu nadzorującego podczas szkolnych eliminacji do Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, zorganizowali koncert „Kolęda dla Natalki”, prowadzili zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań. Przygotowywali uczniów do konkursu recytatorskiego. Przeprowadzili eliminacje do konkursów międzyszkolnych: (recytatorskiego „Po drugiej stronie tęczy”,, literackiego „Wielka Liga Czytelników”, przedmiotowego - Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego). Wzięli udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej oraz konferencji dotyczącej sprawdzania               i opracowania wyników próbnego sprawdzianu szóstoklasisty).

Zespół przedmiotów matematyczno – przyrodniczych  po analizie wyników sprawdzianów próbnych podjął działania naprawcze np. przygotowanie dla uczniów materiałów utrwalających wiedzę z matematyki. Przygotowywano uczniów do konkursów matematycznych (Kangur, Pangea), informatycznych (Bóbr) i przyrodniczych. Przygotowano i przeprowadzono

w szkole: etap szkolny konkursu wojewódzkiego z matematyki (w etapie rejonowym uczestniczyli: M. Siuda 6b, M. Mańka 5a, M. Dybczak 6b i zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego). Uczniowie wzięli udział w następujących konkursach: Kangur Matematyczny, Mistrz Matematyki, Międzyszkolny konkurs przyrodniczy, Szkolny konkurs plastyczno – matematyczny, Szkolny konkurs przyrodniczy w klasach VI.

Zespół przedmiotów artystycznych zorganizował następujące konkursy szkolne: konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”, „Portret Mikołaja”, „Piękno jesieni”.

Uczniowie zostali przygotowani do udziału w międzyszkolnych konkursach :Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna” organizowany przez SP 7

w Gliwicach pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice – II miejsce Aleksandra N. z klasy 6a, Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Czar Katowic – Rodzinne Odkrywanie Miasta” - laureat

Igor Ś. z klasy 6b, Konkurs Recytatorski „Strach ma wielkie oczy”, Konkurs „Anioły – dobre duchy” oraz w konkursach ogólnopolskich: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny -„Świąteczna kartka bożonarodzeniowa” organizowany przez MDK Ligota – laureat Szymon Ł. z klasy 6a.

Zespół przygotował uczniów do udziału w międzyszkolnych zawodach gier zespołowych: Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych w mini siatkówce chłopców- półfinał,

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych w mini koszykówce chłopców- finał,

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych w mini piłce ręcznej chłopców- półfinał, Międzyszkolne zawody w koszykówce chłopców –„Zagraj na Olimpiadzie” - I miejsce, Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych w piłce halowej chłopców – IV miejsce, Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych w mini piłce nożnej chłopców – półfinał, Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych w mini piłce ręcznej dziewcząt – eliminacje, XIV Delfiniada pływacka o puchar Prezydenta Miasta Katowice klas V-VI ,

XIV  Delfiniada pływacka o puchar Prezydenta Miasta Katowic klas II-IV. Zespół współorganizował   apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, Święta Niepodległości oraz koncert charytatywny „Kolęda dla Natalki”. Zostały wykonane dekoracje szkoły z okazji: rozpoczęcia roku szkolnego, Święta Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, Dnia Skandynawskiego, Dnia Zdrowia, Mikołaja, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci Dziadka, balu szkolnego oraz wystawy prac uczniów:  „ Wspomnienia z wakacji” – kompozycja otwarta , „Barwy jesieni , „Karnawał”, wystawa bożonarodzeniowa prac konkursowych : „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”

i „Portret Mikołaja”.

Z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w roku 2015 skorzystało

4 uczniów. Dotacja dla uczniów wyniosła 900 zł.

Stypendium szkolne otrzymuje 5 uczniów.

            Monitorowano losy absolwentów, którzy zakończyli naukę w naszej szkole w roku szkolnym 2014/2015. Zebrano informacje dotyczące nauki przez 45 uczniów. Realizują oni obowiązek szkolny w różnych gimnazjach społecznych i państwowych..

Wykroczenia przeciw dyscyplinie:

-uporczywe rozmawianie podczas lekcji – 45 uczniów,

-wychodzenie bez pozwolenia z ławki – 8 uczniów,

-spóźnienia – 15 uczniów,

-złośliwe komentarze wypowiedzi kolegów i nauczycieli – 2 uczniów,

-nie wykonywanie poleceń nauczyciela – 9 uczniów,

-wulgarny język – 2 uczniów

-przezywanie, wyśmiewanie, ośmieszanie, obrażanie – 4 uczniów,

-rozpowszechnianie plotek – 5 uczniów,

-rozmyślne wykluczanie innych z grupy – 2 uczniów,

-inne zachowania niepożądane – 2 uczniów.

Stołówka szkolna wydaje średnio 288 obiadów dziennie.

Akcja „Mleko”

W I półroczu 318 uczniów brało czynny udział w akcji „Szklanka mleka”. Od października do grudnia dostarczono do szkoły 2782,5 litrów mleka.

Akcja „Owoce w szkole”

Akcja objęła 195 uczniów z klas 1 – 3. Każdy uczeń otrzymał w sumie 17 porcji, w skład których wchodził owoc i warzywo lub owoc i sok owocowo – warzywny. Sumarycznie w dostawach przyjęto i uczniom wydano: 1755 jabłek,  1365 gruszek, 195 opakowań borówek amerykańskich, 390 soków warzywno - owocowych, 1170 marchwi, 390 papryki, 975 rzodkiewek, 195 pomidorów, 195 kalarepek.

Przeglądy i kontrole:

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 przeprowadzono:

-kontrolę druków ścisłego zarachowania - 2,

-kontrolę higieny szkolnej i sanitarnej obiektów szkolnych – 1 oraz 2 rekontrole,

-ćwiczenia ewakuacji – 1,

-kontrolę ZFŚS – 1,

-kontrolę gospodarki materiałowej kuchni – kontrola żywienia – 1,

-kontrolę przebiegu nauczania – 1,

-kontrolę dokumentacji realizacji obowiązku szkolnego, losy absolwentów – 1,

-kontrolę zabezpieczenia mienia przed włamaniem i kradzieżą, -1,

-kontrolę BHP – 1,

-kontrolę i analizę wypadkowości – 1,

-kontrolę pod kątem przeprowadzania drobnych remontów i napraw, przegląd piwnic i kotłowni -1,

-kontrolę teczek akt osobowych -1,

-kontrolę obowiązkowych badań pracowników – 2,

-kontrolę danych osobowych – 1,

-kontrolę umów najmu – 1,

-kontrolę zgodności zapisów w katalogach i księgach inwentarzowych – 1,

-kontrolę dyżurów nauczycielskich.

Przeglądy p.-poż.

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 przeprowadzono kontrolę obiektu pod kątem BHP

i p. poż. przed rozpoczęciem roku szkolnego, przeprowadzono alarm próbny, przypomniano zasady obowiązujące podczas ewakuacji w czasie lekcji i podczas przerwy, zapoznano pierwszoklasistów z zasadami postępowania podczas alarmu, zaktualizowano i uzupełniono oznaczenia hydrantów i gaśnic, uaktualniono wewnętrzne procedury postępowania podczas alarmów i zapoznano z nimi wszystkich pracowników, przeszkolono nowoprzyjętych pracowników w zakresie postępowania na wypadek pożaru w szkole oraz przeszkolono wszystkich pracowników szkoły.

Praca pielęgniarki szkolnej

Pielęgniarka przeprowadziła pogadanki na temat: higiena jamy ustnej, techniki szczotkowania zębów, racjonalnego odżywiania, otyłości i niedożywienia, sposobu oceny wysokości i masy ciała, szkodliwości hałasu. Pielęgniarka przeprowadziła również kontrolę czystości włosów pod kątem występowania wszawicy,  pomiary wzrostu i wagi uczniów, którzy wraz z nauczycielem obliczali swoje BMI, przeprowadzała fluoryzację zębów, prowadziła czynne poradnictwo dla uczniów z problemem zdrowotnym. W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 doraźnej pomocy medycznej udzielono 135 razy.

Szkoła kontynuuje współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną           w Katowicach. W ramach współpracy zostały przygotowane i przeprowadzone zajęcia na temat chorób przenoszonych przez wektory (kleszcze i komary). Prowadzona jest gazetka o tematyce antynikotynowej w ramach programu profilaktycznego „Znajdź właściwe rozwiązanie”. W klasach szóstych zostały przeprowadzone zajęcia pod hasłem „NIE! dla dopalaczy”.

W szkole realizowane są programy autorskie.

Autorski program kółka matematycznego dla klas 2– 3 opracowała p. I. Kaczor. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z zasadami i regulaminami gier planszowych i samodzielnie wykonali własne gry planszowe oraz przygotowywali się się do konkursu ”Kangur” – Żaczek Na zajęciach odbył się andrzejkowy turniej gier planszowych. Podczas zajęć realizowany jest projekt „10 kart pracy samodzielnej”.

Program edukacji kulturalnej.

Tematykę związaną z edukacją teatralną realizuje p. J. Krawiec. W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 uczestnicy zajęć szkolnego kółka teatralnego przygotowali przestawienie „Miesiące kupują buty”, wieczornicę poetycko – muzyczną podczas „Kolędy dla Natalki”, przygotowali kostiumy i rekwizyty oraz ćwiczyli dykcję, recytację i ruch sceniczny. Podczas lekcji zrealizowali następujące zagadnienia:w klasach czwartych – wyznaczniki utworu dramatycznego, teatr marionetek, plakat i afisz teatralny, słownictwo związane z teatrem, w klasach piątych – adaptacja teatralna noweli G. Morcinka „Łysek z pokładu Idy”.

Realizacją programu z zakresu edukacji filmowej zajmuje się p. R. Mijas– Sikora.

W ramach Kina Lektur Szkolnych zorganizowano projekcje zekranizowanych lektur szkolnych. Uczniowie klas czwartych obejrzeli film „Opowieści z Narnii”, klas piątych „W pustyni

i w puszczy”, klas szóstych „Szatan z siódmej klasy”.

Tematykę związaną z edukacją muzyczną realizuje p. J. Niestrój. Zorganizowano dwa koncerty muzyków Filharmonii Śląskiej na terenie szkoły, na których zaprezentowane zostały utwory stylu jazzowego – swingu i jego największych mistrzów jak Duke Ellington i Miles Davies oraz śpiewane tańce od polskiego poloneza do brazylijskiej samby.

Na zajęciach sztuki w klasie czwartej uczniowie poznali budowę i brzmienie instrumentów perkusyjnych z instrumentarium Orffa, które wykorzystali w czasie tworzenia ilustracji muzyczno – ruchowej do wiersza, a także w akompaniamentach do poznanych piosenek.

Program pracy Samorządu Uczniowskiego opracowany został przez p. A. Kitalę,

a realizowany przez Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. A. Kurzawską. Realizację

w/w programu omówiono prezentując pracę Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2015/2016.

Program „Lubię ortografię” opracowany przez panią M. Kopeć wdrażany był

w życie przez całe półrocze podczas lekcji w klasach 1-3. Dzieci były przygotowywane do Szkolnego Konkursu Ortograficznego o Puchar Dyrektora Szkoły dla klas 2 – 3. Cele programu realizowane były również podczas zajęć w świetlicy szkolnej.

Program edukacji europejskiej opracowany przez p. B. Zach. Zajęcia przeprowadzone były za pomocą różnorodnych form np. praca z mapą, prezentacje plastyczne, prace pisemne, zabawy i gry dydaktyczne o tematyce pro europejskiej, praca z materiałami pozyskanymi przez uczniów o tematyce unijnej i europejskiej, praca z komputerem. Zrealizowano następującą tematykę: kraje, stolice i flagi krajów Unii Europejskiej, wielcy Polacy dawniej i współcześnie,

wielcy Europejczycy, patroni Europy, symbole europejskie, legenda powstania Europy,

Mikołajowe i bożonarodzeniowe zwyczaje w różnych krajach Europy, rola i miejsce Polski w UE, droga Polski do UE, związki Katowic i Śląska z UE, filary i główne instytucje związane z Unią Europejską, geografia, historia, sztuka, zabytki wybranych krajów UE.

Program edukacji regionalno – europejskiej „Ślązaczek w Europie” autorstwa

p. A. Góźdź jest realizowany w klasach młodszych w czasie zajęć lekcyjnych, wycieczek szkolnych. Tematyka zajęć dotyczy następujących zagadnień: tradycje i zwyczaje świąteczne związane ze Szwecją (lekcja otwarta dla rodziców w klasach trzecich na temat „Boże Narodzenie  w Bullerbyn”), system kształcenia w innych krajach europejskich „Świat szkół, szkoły świata”.

Program edukacyjny „Spotkania z przyrodą” realizowała na zajęciach kółka ekologicznego z uczniami klasy 1b p. B. Galas. W trakcie zajęć uczniowie realizowali następujące treści: zwierzęta i rośliny w najbliższej okolicy, zwierzęta domowe, mieszkańcy lasów, co daje las. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach po najbliższej okolicy dokonując obserwacji przyrodniczych. Na zajęciach wykonywali zielniki, posadzili cebulki żonkili i tulipanów oraz sadzonkę rośliny doniczkowej. Przeprowadzono doświadczenie – zamarzanie wody w różnych pojemnikach. Uczniowie oglądali filmy edukacyjne: „Niebieski smok cz.1” oraz zawiesili karmniki – kulki dla ptaków.

            Program „Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze” – program autorski p. L. Knopik.

Program zajęć  był realizowany w klasie 1a.  Na zajęciach przeprowadzono wstępną diagnozę umiejętności wszystkich uczniów. Pozwoliło to określić w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej wyrazów, umiejętność czytania, wnioskowania oraz wytypować uczniów, którzy powinni usprawniać te umiejętności. Uczniowie wykonują również ćwiczenia poprawiające spostrzegawczość i koncentracje uwagi, ćwiczą technikę pisania, czytania i wypowiadania się.

            Program „Ze zdrowiem za pan brat”. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/16 zostały zrealizowane następujące działania z czterech naszych głównych celów: : promowanie zdrowego trybu  życia poprzez: zdrowe nawyki żywieniowe, aktywny tryb życia, dobre nawyki higieniczne, przyjazna atmosfera w szkole i w klasie. Na lekcjach techniki uczniowie klas piątych  poznali zasady zdrowego odżywiania, przygotowali w formie plakatów piramidy zdrowia, układali jadłospisy zgodnie z zasadami zbilansowanej diety. Uczniowie naszej szkoły przygotowali Dzień Zdrowia . Został przygotowany pokaz gimnastyczny przez dziewczynki ze szkolnego zespołu cheerleaderek, uczniowie klasy V b przygotowali przedstawienie o zdrowym odżywianiu.              We wszystkich klasach I – VI odbyły się prowadzone przez uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Kolejny rok realizowane są programy „Mleko” i „Owoce w szkole”.

                Program „ Trzymaj formę ” realizowany jest już siódmy rok. Uczniowie uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata”,  zbiórce makulatury, nakrętek, zużytych baterii. Na lekcjach przyrody               i podczas zajęć świetlicowych poruszane były tematy dotyczące źródeł i skutków zanieczyszczenia środowiska,  sposobów zmniejszenia odpadów, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, ochrony Ziemi przed dalszą degradacją. Uczniowie byli zachęcani do aktywnego spędzania czasu wolnego. W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się liczne zajęcia sportowo-rekreacyjne, podczas których dzieci uczą się współpracy, wytrwałości oraz sportowej i kulturalnej rywalizacji. W ciągu półrocza uczniowie uczestniczyli     w wielu zawodach miejskich. Przez całe półrocze - zgodnie

z wyznaczonym harmonogramem - odbywa się fluoryzacja zębów dla klas I – VI. Uczniowie uczą się współczucia dla innych ludzi, tolerancji, współdziałania w zespole, bezinteresowności. Od siedmiu lat aktywnie uczestniczą w akcji „Wyprawka dla żaka”, „Wesołe święta”, której celem jest wspieranie działalności PCK w Katowicach. Na rzecz organizacji  przeprowadzono zbiórkę potrzebnych rzeczy w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym i świętami. Podczas lekcji wychowawczych realizowane są  bloki tematyczne dotyczące porozumiewania się, emocji, odbyły się pogadanki na temat asertywności, radzenia sobie z agresją.

             Program „Mam talent” autorstwa p. W. Baryły. W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 prowadzono zajęcia taneczno – ruchowe. Podczas zajęć uczniowie tworzyli układy gimnastyczne    i taneczne, które zaprezentowano podczas obchodów „Dnia Zdrowia”.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach i zawodach na szczeblu szkolnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Ilość zdobytych wyróżnień świadczy o ogromnym potencjale intelektualnym naszych uczniów oraz o tym, iż szkoła stwarza bardzo dobre warunki dla rozwoju zdolnych uczniów.

Konkursy szkolne

1.

T. Michałczak
ks. M. Wójcik

październik 2015 r.

Konkurs na najpiękniejszy różaniec/
Różańcowy Konkurs Plastyczny 2015

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Jakub K. 2c

Kacper Dz. 2c

Magdalena Cz. 3b

2.

K. Golus
A. Komosa

R. Mijas-Sikora

W. Rawiak

B. Zach

październik 2015 r.

Konkurs plastyczny
„Piękno jesieni”

dla klas I – VI

I miejsce

Zuzanna J. 1c
Kaja Dz. 2c

Kacper Dz. 2c
Alicja W. 2c
Marie H. 3a

3.

I. Bienioszek

A. Komosa

listopad
2015 r.

Konkurs plastyczny
„Liściaki”
dla klas I – III

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

Konrad M. 2b, Karolina O. 2b,

Julita K. 3c

Stanisław B. 1a, Daniel K. 2b,

Mateusz P. 2b, Olgierd B. 2c

Wiktoria M. 2b
Małgorzata G. 2c

Magdalena Z. 1a, Filip G. 1b,

Maksymilian B. 1b, Zuzanna J. 1c, Matylda J. 2a, Tymon B. 2b, Nela K. 2b, Kaja Dz. 2c,
Maja M. 2c, Julia Sz. 2c,

Jan W. 2c, Kaja W. 2c,
Alicja W. 2c, Marie H. 3a,

Magdalena K. 3b

4.

W. Baryła
I. Bienioszek
B. Galas

listopad
2015 r.

Konkurs ortograficzny
dla klas II – III
I etap

odbył się

5.

G. Hudyka

L. Knopik

listopad
2015 r.

Konkurs recytatorski
„Wierszolandia”

dla klas I – III

I miejsce

Maksymilian B. 1b

Szymon B. 2a
Łucja S. 3c

6.

T. Michałczak

listopad
2015 r.

XIX Ogólnopolski

Konkurs Polskiej
Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”

dla klas I – VI
etap szkolny

Wyróżnienie

I miejsce

Aleksandra T. 1c

Katarzyna M. 5b

7.

W. Baryła
I. Bienioszek
B. Galas

grudzień
2015 r.

Konkurs ortograficzny
dla klas II – III
II etap

odbył się

8.

K. Golus

M. Kopeć
J. Niestrój
W. Rawiak

grudzień
2015 r.

Konkurs plastyczny

„Portret św. Mikołaja”

dla klas I – VI

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

Amelia Z. 2c, Martyna R. 6b

Filip Z. 2c, Paulina G. 6b

Kacper Dz. 2c, Julia F. 6b

Maksymilian B. 1b, Zofia C. 3c
Konrad Sz. 3a,

9

K. Golus
A. Komosa

R. Mijas-Sikora
W. Rawiak

B. Zach

grudzień
2015 r.

Konkurs plastyczny

„Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”

dla klas I – VI

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Olgierd B. 2c,

Alicja W. 2c,
Amelia Z. 2c, Filip Z.2c,        Aleksandra N. 6a

Dominik L. 2b

Jarosław G. 1b

10

B. Kasperski

M. Pyrdoł

11.2015

02.2015

Szkolny konkurs matematyczny klas V- VI „Mistrz Matematyki”

Etap szkolny

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Michał M. 5a

Marta D. 6b

Michał S. 6b

11

E. Krzyżowska – Lux

12.2015

Szkolny przyrodniczy dla klas VI

I miejsce

II miejsce

III miejsce

wyróżnienie

Maciej N. 6b

Hanna K. 6a

Aleksander D. 6b

Michał S. 6b

12

M. Sunita – Granek

30.10.2015

03.12.2015

„Gustaw Morcinek życie i twórczość”

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Julia B. 5a

Agata B. 5a

Jakub Ć. 5a

13

B. Kasperski

J.Niestrój

12.2015

Szkolny Konkurs matematyczno – plastyczny „Obrazek świąteczny z figur geometrycznych”

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Michał S. 6a, Jan K. 5b

Zofia Z. 6a, Mateusz M. 4b,  Maksym T. 4a

Franciszek T. 4b, Marta D. 6a, Aleksander B. 4a, Serafin Z. 5c

14

T. Michałczak

12.2015

XX Konkurs Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych 2014/15 Ewangelia według św. Marka

Etap szkolny

udział uczniów

               

Konkursy międzyszkolne i ogólnopolskie

1.

G. Hudyka

listopad
2015 r.

II Międzyszkolny  Konkurs Kulinarny „Święto jabłka”

II miejsce

Magdalena K. 3b
Julia Ś. 3b

2.

G. Hudyka

L. Knopik

listopad
2015 r.

XV Międzyszkolny  Konkurs Recytatorski
„Start we wszystkich dyscyplinach za dwie chwile się zaczyna: równocześnie na basenie, skoczni, bieżni
i na scenie”

III miejsce

Szymon B. 2a

 

 

3.

W. Rawiak

listopad
2015 r.

Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski
„Strach ma wielkie oczy”

Wyróżnienie

Magdalena W. 2b

 

 

4.

I. Bienioszek

listopad
2015 r.


VIII Konkurs plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową

organizowany przez Miejski Dom Kultury „Ligota”

Laureat

Amelia Z. 2c

 

 

5.

W. Rawiak

listopad
2015 r.

Konkurs plastyczny
pt. „Kartka Bożonarodzeniowa
lub Noworoczna”

   pod honorowym patronatem  Prezydenta Miasta Gliwice (organizowany przez
   kierownika świetlicy przy
Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach)

udział uczniów

 

 

6.

G. Hudyka

listopad
2015 r.

II Konkurs plastyczny
Anioły - Dobre Duchy

Laureat

Nicola K. 3b

 

 

7.

W. Rawiak

grudzień
2015 r.

Międzyszkolny
Konkurs plastyczny
„Świąteczna kartka bożonarodzeniowa”

udział uczniów

 

 

8

J. Krawiec

S. Janikowska

13.11.2015r.

Konkurs recytatorski

III miejsce

Kornel K. 5b

 

 

9

M. Sunita - Granek

30.10.2015

Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy „Wielka Liga Czytelników”

Konkurs trwa do kwietnia 2016

 

 

10

J. Krawiec

S. Janikowska

10.2015

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

Eliminacje

-

 

 

11

M. Pyrdoł

11.2015

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

I Etap

rejonowy

Krzysztof  P. 6a, Michał S. 6b,

Marta D. 6b, Michał M. 5a

 

 

12

K. Furman

11.2015

Międzyszkolny Konkurs „Od Mieszka do Kazimierza”

II etap

I miejsce

III miejsce

Seweryn N. 5b

Maciej N. 6b

 

 

13

S. Janikowska

02.12.2015

VIII Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy

„W świecie przygód bohaterów A. Maleszki”

III miejsce

Seweryn N. 5b

 

 

14

J. Niestrój

11.2015

VIII Konkurs Plastyczny na „ Świąteczną Kartkę bożonarodzeniową” org. przez MDK „Ligota”

Laureat

Szymon Ł. 6a

 

 

15

M.Pyrdoł

10.2015

11.2015

Międzyszkolny Konkurs Szachowy (Liga Szkolna) I i II spotkanie

Finał w 06.2016

II miejsce

Michał S. 6b, Jacek N. 6b,  Bazyli W. 6b, Jan K. 5b

 

 

16

K. Furman

30.11.15r.

Interdyscyplinarny konkurs „Odkrywamy Średniowiecze”

II etap

Seweryn N. 5b

Jan K. 5b

 

 

17

J. Niestrój

12.2015

Konkurs Plastyczny pt. ”Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna” org. Kierownik świetlicy przy SP 7 Gliwicach, patron – Prezydent Miasta Gliwice.

II miejsce

Aleksandra N. 6a

 

 

Zawody sportowe

1.

B.Skórczyńska

01.12.2015

XIV Delfiniada pływacka o Puchar Prezydenta Miasta Katowic klas V – VI

II miejsce

Edyta Cz. 5b – I miejsce 50 m st. motylkowym, II miejsce 100m st. zmiennym, Maciej N. 6b - I miejsce 100m st. zmiennym, II miejsce 50m st. dowolnym, Karolina J. 6a -  III miejsce 100m st. zmiennym, III miejsce 50 m st. klasycznym, Łucja Cz. 6b – II miejsce 50 m st. grzbietowym, I miejsce - 4x50 m sztafeta dziewcząt Edyta Cz. 5b, Julia S. 5b, Aleksandra N. 6a, Karolina J. 6a, III miejsce w sztafecie 10x25 – Łucja Cz. 6b, Julia F. 6b, Maciej N. 6b, Karolina J. 6a, Aleksandra N 6a, Julia S. 5b, Edyta Cz. 5b, Mikołaj H.  5b, Seweryn N. 5b, Bartosz S. 5a.

2.

M. Pilot

02.12.2015

XIV Delfiniada pływacka o Puchar Prezydenta Miasta Katowic klas II – IV

III miejsce

Marcin M. 4a – II miejsce 25 m st. klasycznym

3.

M. Pilot

23.11.2015

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic szkół podstawowych w mini siatkówce dziewcząt.

Odbędą się

w lutym

4

M. Pilot

1.12.2015

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic szkół podstawowych w mini koszykówce dziewcząt.

-

-

5

M. Pilot

10.2015

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic szkół podstawowych w mini piłce ręcznej  dziewcząt.

Eliminacje

Małgorzata B. 6a, Alicja K. 6a, Łucja Cz. 6b, Anna R. 6b Weronika C. 5b, Agnieszka M. 5b, Anna T. 5c

6

M. Pilot

B.Skórczyńska

03.12.2015

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic szkół podstawowych w mini siatkówce chłopców.

Półfinał

Jędrzej F. 6a, Szymon Ł 6a, Michał Ch. 6a, Mikołaj L. 6a, Michał S. 6b, Damian H. 6b, Nikodem P. 5b, Piotr G. 5c, Leonard P. 5c, Grzegorz P. 5c

7

M. Pilot

21.01.2016

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic szkół podstawowych w mini koszykówce chłopców.

Finał

03.02.2016

Michał S. 6b, Damian H. 6b, Paweł Ś. 6b, Aleksander D. 6b, Mateusz R. 6a, Nikodem P. 5b, Piotr G. 5c, Mateusz K. 5c, Marcin M. 4a, Michał M. 5a, Maksymilian S. 5b

8

B.Skórczyńska

15.01.2016r.

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic szkół podstawowych w mini piłce ręcznej  chłopców.

Półfinał

Michał S. 6b, Damian H. 6b, Aleksander D. 6b, Mateusz R. 6a, Nikodem P. 5b, Piotr G. 5c, Mateusz D. 5c, Mateusz J. 6a, Mikołaj L. .6a, Michał Ch. 6a, Eryk W. 5b

9

B.Skórczyńska

17.10.2015r.

Międzyszkolne zawody w koszykówce chłopców „ Zagraj na Olimpiadzie”

I miejsce

Marcin M. 4a, Michał M. 5a, Maksymilian S. 5b, Konrad W.  5b, Nikodem P. 5b.

10

M. Pilot

17.11.2015r.

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic szkół podstawowych w piłce halowej chłopców

IV miejsce

Michał S.6b, Damian H. 6b, Mateusz D. 5c, Mateusz K. 5c, Mateusz R.  6a, Nikodem P. 5b, Konrad W. 5b, Michał Ch. 6a.

11

B.Skórczyńska

05.11.2015

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic szkół podstawowych w mini piłce nożnej  chłopców.

Półfinał

Michał S. 6b, Damian H. 6b, Mateusz R. 6a, Nikodem P. 5b, Grzegorz P. 5c, Mateusz D. 5c, Mateusz K. 5c, E.ryk W. 5b, Konrad W. 5b

Rada Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców spotkało się w I półroczu roku szkolnego 2015/2016 jeden raz.

Wpłaty na Radę Rodziców:

klasa

Rada Rodziców

Pracownia komputerowa

1a

1550

-

1b

460

-

1c

2000

-

2a

2250

-

2b

445

-

2c

1850

-

3a

1750

-

3b

900

-

3c

1175

-

4a

1400

-

4b

675

-

4c

700

-

5a

2150

-

5b

1450

200

5c

-

-

6a

1125

560

6b

1900

540

RAZEM

21780

1300

Zakupy

Zakupy z Rady Rodziców: (kwota 2793,13)

-regały – 3 sztuki,

-utrzymanie serwera’

-sprawdzian próbny (arkusze dla ucznia)

-słodycze na bal karnawałowy.

Zakupy – Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” 1% (kwota 16835,00)

-6 laptopów, 2 projektory, szafa metalowa

Sponsorzy / rodzice (kwota 4980,00)

-papier ksero do klas,

-artykuły plastyczne,

-tablice,

-instrumenty muzyczne (dzwonki chromatyczne),

-dywan,

-kserokopiarka Ricoh,

-2 odtwarzacze CD,

-książki do biblioteki, czasopisma,

-gry planszowe, puzzle, klocki,

-krzesełka.

Zakupy z budżetu szkoły: (kwota 17692,39)

-robot Coupe,

-2 chłodziarko – zamrażarki,

-krzesło regulowane,

-komputer, monitor, drukarka,

-bojler elektryczny,

-meble do gabinetu pielęgniarki.

Inwestycje

Inwestycje realizowane przez ZOJO:

-pochylnia – 40550,20

-schody – 64959,36

-naprawa instalacji elektrycznej – 2926,83

-naprawa instalacji wod.-kan. – 2438,58

JAK  PRACOWALISMY  W  I  PÓŁROCZU  ROKU  SZKOLNEGO  2015 / 2016

Realizacja programu wychowawczego przebiegała rytmicznie. W klasach 1- 6 zrealizowano łącznie 1483 tematy w 7 obszarach: „Z kulturą na co dzień”, „Z wszystkimi potrafię się porozumieć”, „Dbam o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne”, „Czy znam swoje prawa

i obowiązki?”, „Nie tolerujemy przemocy i agresji”, „Moja mała i duża Ojczyzna” oraz w obszarze związanym ze współpracą z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

            W/w tematyka realizowana była na godzinach do dyspozycji wychowawcy, języku polskim, wychowaniu do życia w rodzinie, w edukacji wczesnoszkolnej, na imprezach integracyjnych.

            W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane moduły w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”.

            W roku szkolnym 2015/2016 klasy pierwsze przystąpiły po raz trzeci do programu Klub Bezpiecznego Puchatka.  Głównym celem programu było wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i czasie zabawy. W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z definicją bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania się w domu, na podwórku, na drodze i w szkole. Wykonali zadania praktyczne (zajęcia w pobliżu przejścia dla pieszych) ucząc się zgodnej współpracy w grupie. Zdobyte wiadomości i umiejętności 72 pierwszoklasistów mogło zaprezentować rozwiązując ogólnopolski test bezpieczeństwa.

            Plan pracy szkoły realizowany jest na bieżąco. Zaplanowane na I półrocze działania

w większości przebiegały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zadania niezrealizowane przeniesiono na II semestr:
- Dzień Babci i Dziadka w klasach 1a, 1b, 3a, 3b, 3c, z powodu dużej ilości klas chcących zorganizować występ i poczęstunek, został przeniesiony na luty,

-finał konkursu ortograficznego klas II – III z powodu choroby zakwalifikowanych dzieci został przeniesiony na luty,

-X Turniej Mini Piłki Nożnej o Puchar Prezesa UKS z powodu warunków pogodowych został przeniesiony na maj 2016r.,

-konkurs informatyczny został połączony z Dniem Bezpiecznego Internetu i w związku z tym przeniesiony na luty 2016r.,

-II etap konkursu „Z życia i twórczości Gustawa Morcinka” z przyczyn organizacyjnych został przeniesiony na marzec 2016r,

-I etap Konkursu Matematycznego klas I – III z przyczyn technicznych został przeniesiony na luty/marzec 2016r.

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 zajęcia pozalekcyjne odbywały się w ramach godzin do dyspozycji ucznia wynikających z Karty Nauczyciela oraz Programu Profilaktyki. Zrealizowano łącznie 1510 godzin zajęć do dyspozycji ucznia. Godzin wynikających z Karty Nauczyciela było 1119.Odbywały się  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia sportowe, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, kółka zainteresowań. Prowadziło je 34 nauczycieli. Natomiast w ramach Programu Profilaktyki „Pomoc dzieciom” zrealizowano 391 godzin zajęć.  Były to zajęcia sportowe, dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, kółko teatralne, kółko matematyczne oraz rajdy. Zajęcia prowadziło 15 nauczycieli. Stałych uczestników zajęć

było 200.

Od kilku lat Szkoła Podstawowa nr 65 im. G. Morcinka w Katowicach uczestniczy
w akcji Fundacji „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”, której celem jest wspieranie zdrowia psychicznego, emocjonalnego i moralnego dzieci i młodzieży. Za przebieg akcji w szkole odpowiedzialni są wychowawcy świetlicy oraz nauczyciel bibliotekarz. W ramach akcji

w I półroczu roku szkolnego 2015/2016 realizowane było codzienne głośne czytanie przez wychowawców świetlicy utworów literackich uczniom klas I-II oraz kilka razy uczniowie klas starszych czytali literaturę młodszym od siebie kolegom. Dwukrotnie rodzic uczennicy z klasy II spotkał się w świetlicy z dziećmi celem przeprowadzenia zajęć, których głównym elementem było przeczytanie książki i zachęcenie do czytania literatury. Uczniowie mieli możliwość spontanicznego i ekspresyjnego wyrażania emocji związanych z przeczytanymi utworami. Uczestniczyli w konkursach propagujących literaturę dla dzieci, takie jak konkursy recytatorskie „Strach ma wielkie oczy” oraz „Po drugiej stronie tęczy”. Ponadto w bibliotece szkolnej wykonano gazetki okolicznościowe i wystawki książek na tematy: „Gustaw Morcinek” (zapoznanie z sylwetką pisarza), „Dzień Pluszowego Misia”, „Jesień w poezji”, „Boże Narodzenie w poezji”, „Zima

w literaturze”, „Martynka”, „Nasze ulubione książki”. Uczniom zaprezentowano książki z kolekcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz zachęcano do samodzielnego czytania i korzystania z pozycji literackich znajdujących się w bibliotece oraz świetlicy szkolnej.

Wyniki klasyfikacji śródrocznej:

Do klas 1- 6 uczęszczało 386 uczniów, 385 było klasyfikowanych, 1 – nieklasyfikowany, średnia ocen wynosi 5,47 i jest o 0,31 wyższa niż w I półroczu roku szkolnego 2014/2015.

Zachowanie uczniów klas 4 – 6 oceniono następująco:

-ocen wzorowych: 45 tj. 25 % (rok temu - 28 tj. 16,4 %)

-ocen bardzo dobrych: 92 tj. 51,1 % (rok temu – 95 tj. 55,6 %)

-ocen dobrych: 40 tj. 22,2 % (rok temu – 43 tj. 25,1 %)

-ocen poprawnych: 2 tj. 1,1 % (rok temu – 5 tj. 2,9 %)

-ocen nieodpowiednich: 1 tj. 0,6% (rok temu nie wystawiono)

Nie wystawiono ocen nagannych. Uzasadnienie obniżonych ocen zachowania i podjęte środki zaradcze znajdują się w protokołach z klasyfikacji w zespołach klas 1-3 i 4-6.

Frekwencja w stosunku do I półrocza roku szkolnego 2014/2015 wzrosła o 1,58 % i wynosi 92,54%. Liczba spóźnień w stosunku do I-go półrocza roku szkolnego 2014/2015 spadła o 14

i wynosi 573. W klasach 1-6 jest 1,48 spóźnienia na ucznia (w I półroczu roku szkolnego 2014/2015 było 1,64).

Praca organizacji szkolnych:

W ramach prac Samorządu Uczniowskiego w klasach I-III w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 uczniowie reprezentujący swoje klasy – wybrani  do samorządów klasowych na funkcję przewodniczącego - brali udział w spotkaniu, na którym omówiono prawa i obowiązki samorządu, akcję „Brakujące ogniwo” oraz plan pracy samorządu na rok szkolny 2015/2016.

Odbył się apel informacyjny/porządkowy dla uczniów klas młodszych, który dotyczył spraw bieżących, organizacyjnych, a także miał na celu zapoznać uczniów z akcją „Brakujące ogniwo”,    z zasadami współzawodnictwa klas, z zasadami  bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią oraz   z prawami i obowiązkami ucznia i dziecka. Prowadzono punktację do współzawodnictwa klas za: kontrolę stroju galowego i spóźnień, wykonywanie gazetek klasowych i plakatów tematycznych, udział w konkursach, zbiórkach i akcjach charytatywnych oraz organizacja apeli i imprez szkolnych. Zorganizowano oprawę artystyczną z okazji pasowania pierwszoklasistów na uczniów SP 65. Współorganizowano akcję na terenie szkoły przeciw spóźnianiu się – przygotowanie plakatów. Zorganizowano akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowano apel dotyczący przeciwdziałaniu agresji i nietolerancji „Jesteśmy grzeczni, pomagamy innym”. Włączono się w przegotowanie akademii z okazji Święta Niepodległości, współorganizowano Dzień Zdrowia. Współorganizowano imprezę charytatywną: „Kolędowanie dla Natalki”. Przygotowano szkolne jasełka. Przygotowano występ artystyczny dla osób starszych w kościele

na ul. Nasypowej. Uczniowie klas I-III licznie uczestniczyli w konkursach organizowanych na terenie szkoły, jak i poza nią. Nauczyciele klas młodszych wraz z wychowankami organizowali imprezy klasowe m.in. Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, wycieczki oraz spotkania integracyjne z rodzicami.
Ponadto uczniowie: zaangażowali się w akcję Sprzątanie Świata, zbierali makulaturę i baterie,
włączyli się w akcje charytatywne organizowane w szkole (zbiórka przyborów szkolnych – „Wyprawka dla Żaka”, zbiórka zabawek i słodyczy organizowana przez PCK, „Górę Grosza”, zbiórkę gier i zabawek dla świetlicy, zbiórkę nakrętek, zbiórkę karmy i kocy  dla zwierząt              ze schroniska w Katowicach), brali udział w zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy,   a  także w ogólnopolskiej akcji „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli   w zajęciach tematycznych z Programu Profilaktycznego „Bezpieczne dziecko – Przyjaciel Sznupka”, brali udział w akcjach „Warzywa i owoce w szkole” i „Szklanka mleka” oraz zostali objęci fluoryzacją zębów, oszczędzali pieniądze w SKO, uczestniczyli w spektaklach teatralnych, uczestniczyli w koncertach muzyków z Filharmonii Śląskiej, a także uczestniczyli w balu karnawałowym.

Samorząd Uczniowski klas IV - VI. W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 odbyło się jedno spotkanie trójek klasowych, na których zostały omówione prawa i obowiązki samorządu, akcja „Brakujące ogniwo”, plan pracy samorządu na rok szkolny 2015/2016, akcja „Bezpieczna przerwa”, planowane akcje i konkursy. Kolejne spotkania Samorządu Uczniowskiego odbywały się

w zależności od potrzeb. Poruszane tematy dotyczyły spraw organizacyjnych w  kolejnych miesiącach roku szkolnego oraz sposobu zachowania uczniów naszej szkoły na apelach

i uroczystościach.

Zorganizowano następujące akademie i apele szkolne:

-akademia na rozpoczęcie roku szkolnego 2015 / 2016,

-apel organizacyjny Samorządu Uczniowskiego,

-akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

-bieżące apele informacyjne - Szkoła Bez Przemocy,

-akademia z okazji święta Uchwalenia Konwencji Praw Dziecka,

-impreza charytatywna „Kolęda dla Natalki”.

W I półroczu przeprowadzono następujące akcje charytatywne: 05.12 – 12.12. 2015 r. „Góra Grosza” – Akcja Towarzystwa „Nasz Dom”(zebrano 20384 monet na kwotę 565,99 zł - w zeszłym roku zebrano10442  monet, co daje kwotę 262,61zł), zbiórkę zakrętek plastikowych dla naszej uczennicy Natalki (zebrano 350 kg zakrętek), sprzedaż kalendarzyków na rzecz fundacji „Pomóż i Ty” – przekazana kwota 200 zł, świąteczną zbiórkę słodyczy oraz zabawek dla PCK, zbiórkę karmy i innych niezbędnych rzeczy dla zwierząt w schronisku w Dąbrówce Małej,

Odbyły się: dyskoteka z okazji „Dnia Chłopaka” (30.09.2015 r.), dyskoteka Andrzejkowa

( 25.11.2015r.), bal szkolny (28. 01. 2016 r.)

Nadal jest prowadzona akcja „Brakujące ogniwo”. W I półroczu nie było żadnych zgłoszeń.

Samorząd Uczniowski przygotował kartki dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Świąt Bożego Narodzenia, prowadził zeszyt punktacji międzyklasowej I – VI, kontrolował strój galowy na uroczystościach szkolnych, kontrolował spóźnienia uczniów, kontrolował gazetki klasowe, losował Szczęśliwy Numerek, prowadził punktację konkursów.

Stan oszczędności  w SKO na dzień 23.01.2015r. wynosi 12919 zł (w zeszłym roku – 22419,93 zł). Najwyższy stan konta na książeczkach mają klasy: 4c – 3780 zł, 6b – 3002 zł, 3c – 2216 zł . Nie oszczędzają klasy: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 4a, 6a.

Makulatura zbierana jest systematycznie. W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 zebrano 12687,5 kg (rok temu 10232,5 kg).

PCK

         W pierwszym  półroczu roku szkolnego 2015/2016 cele  Szkolnego Koła PCK były realizowane poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i edukację uczniów  w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pomocy rzeczowej dla potrzebujących. Koło PCK realizowało postawione sobie cele poprzez przygotowanie uczniów (przy współpracy  uczniów   XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach) do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zorganizowanie zbiórki darów w akcji „Wyprawka dla żaka” i z okazji Świąt Bożego Narodzenia.                                                        Efekty podjętych działań: do akcji zbiórki darów włączyła się cała społeczność szkolna, wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

LOP

W ramach działalności LOP członkowie kółka zdobywali wiedzę z zakresu przyrody, krajoznawstwa oraz ekologii. W ramach edukacji przeprowadzono następujące doświadczenia         i eksperymenty: badanie zanieczyszczeń powietrza i wody, badanie wpływu środowiska na rozwój roślin na przykładzie szkolnej hodowli fasoli. Uczniowie założyli i prowadzili szkolne hodowle: triopsów, tulipanów, kryształów, bojownika. Przeprowadzano również liczne gry i quizy dydaktyczne: Poznaj swój kraj, Było sobie życie, LOP – odsłona pierwsza – konkurs drużynowy. Uczniowie przy pomocy nauczyciela  wykonali grę dydaktyczną „Czego nie wiemy o przyrodzie”. LOP zorganizowała również zbiórkę karmy, misek i kocy na rzecz schroniska w  Dąbrówce Małej.

Drużyna szachowa

           Reprezentacja naszej szkoły to: Michał S., Jan K., Bazyli W., Jacek N., Tomasz K.

Indywidualne Mistrzostwa Szachowe Szkół Podstawowych Katowic odbyły się 9.11.2015r.            w SP 21 w Podlesiu. I miejsce zajął Jan K. (5b), wyróżnienie zdobył Michał S. (6b).

W Drużynowej Lidze Szachowej (pierwsze spotkanie), która odbyła się w SP 53 w Katowicach drużyna zajęła drugie miejsce. W Drugim Szachowym Grand Prix (odbyły się dwa spotkania na cztery) w Gimnazjum nr w Katowicach I miejsce zajmuje Jan K., II - Michał S. i Bazyli W.,

IV – Jacek N., a Tomasz K. jest na dwudziestym miejscu (na 32 uczestników).

Bateriowiec

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 zebrano 14983 sztuki baterii (rok temu 6192 szt.). Najwięcej zebrała klasa 1b – 4101 szt., 2c – 3592 szt. i  klasa 1c– 1004 szt. Na wyróżnienie zasługują następujący uczniowie: Maria W. z klasy 1b, która przyniosła 3580 baterii, Julia Sz.

z klasy 2c – 1730 baterii i Maksym T. z klasy 4a – 621 baterii.

Wycieczki

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 zaplanowano 17 wycieczek dydaktyczno – rekreacyjnych (wszystkie się odbyły) oraz 13 dydaktycznych (wszystkie się odbyły). Dodatkowe wycieczki dydaktyczne zrealizowały: klasa 5c – jedną, klasa 6a – jedną, klasa 6b – dwie.

Odbył się również jeden rajd do Raciborza. 17 uczniów uczestniczyło w lekcji muzealnej              w Muzeum Ziemi Raciborskiej i zwiedziło Zamek Piastów Śląskich.

Imprezy kulturalne

W I półroczu roku szkolnego 2015/ 2016 uczniowie klas I- III uczestniczyli w następujących spektaklach, koncertach, wystawach:

Teatr Ateneum - kl. I a, b,c – „Krawiec Niteczka” i lekcja teatralna,

Pałac Młodzieży- Narodowy Teatr Edukacji - kl. II a, b, c- „Wąż”,

Teatr Zagłębia w Sosnowcu – kl. III a,b,c - „Szewczyk Dratewka”.

Koncerty Filharmonii Ślaskiej w szkole: muzyka świąteczna, tańce europejskie.

Przedstawienia przygotowane przez uczniów: pasowanie na ucznia- kl. II a, b,c, Dzień Nauczyciela- kl. I c, II c, Apel przeciw agresji- kl. III a, b, c,  Dbamy o swoje zdrowie – kl.I c, II c, Jasełka           i wspólne kolędowanie- kl. II c, III c, Kolęda dla Natalki – kl. II c, III c, Jasełka w kościele przy   ul. Nasypowej w Katowicach– kl. II c, III c.

Uczniowie klas 4 – 6 uczestniczyli: klasy Va,b,c na lekcjach języka polskiego zapoznały się szczegółowo z biografią G. Morcinka, a następnie wzięły udział w konkursie poświęconym jego życiu i twórczości, uczniowie klas piątych poznali baśnie i legendy G. Morcinka i tworzyli do nich rysunki, uczniowie klas piątych czytali nowelę G. Morcinka „Łysek z pokładu Idy”, tworzyli scenariusze i przygotowywali inscenizację wybranego fragmentu tejże noweli.

Ponadto w bieżącym roku szkolnym miały miejsce następujące wydarzenia kulturalne: dwa koncerty Małej Filharmonii w szkole, uczniowie klas VIa i VIb podczas wycieczki do Wrocławia zwiedzili Panoramę Racławicką i zabytki architektoniczne Wrocławia, uczniowie klas Va,b,c, zwiedzili Wawel i zabytki Krakowa, a uczniowie klasy IVb zwiedzili kopalnię soli w Bochni.

Ponadto uczniowie klas IV-VI przygotowali i zaprezentowali plakaty dotyczące bezpiecznej przerwy oraz bycia kulturalnym „Jestem kulturalny: nie spóźniam się, nie krzyczę, mówię dzień dobry”, wystąpili podczas koncertu charytatywnego „Kolęda dla Natalki”, wspólnie kolędowali podczas jasełek, przygotowali przedstawienia teatralne (kółko teatralne), uczestniczyli w Wielkiej Lidze Czytelników, redagowali gazetkę szkolną „Nowe QuQułki”, oglądali film „W głowie się nie mieści” (w ramach lekcji etyki),  oglądali filmy w ramach Kina Lektur Szkolnych: ”W pustyni                i w puszczy” w klasach piątych, „Ania z Zielonego Wzgórza” w klasach piątych „Opowieści           z Narnii. Podróż Wędrowca do Świtu” w klasach czwartych, „Szatan z siódmej klasy” w klasach szóstych, „Hobbit czyli tam i z powrotem” w klasach szóstych, przygotowali i zaprezentowali inscenizacje podczas akademii   z okazji: rozpoczęcia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, Dnia Zdrowia, rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka.

W ramach zajęć prężnie działającego kółka teatralnego uczniowie ćwiczyli dykcję i ruch

sceniczny, poznawali i doskonalili sposoby prawidłowego recytowania tekstów oraz omawiali zagadnienia z dziedziny teatru, a także przygotowali przedstawienie „Miesiące kupują buty” oraz wieczornicę poetycko-muzyczną („Kolęda dla Natalki”).

W tym roku szkolnym wznowiła działalność gazetka szkolna o nowym tytule „My school   is cool”. Młodzi dziennikarze uczyli się redagowania tekstów, prowadzili wywiady z dziećmi        ze świetlicy i wydali grudniowy – świąteczny – numer gazetki.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016 prężnie działało kółko dziennikarskie,    w ramach którego jest wydawana gazetka szkolna „Nowe QuQułki”. Od początku roku szkolnego udało się przygotować trzy numery „Nowych QuQułek”, z czego dwa zostały wydane                   (w październiku i w grudniu 2015r.).Gazetka ukazuje się cyklicznie co dwa miesiące. Nakład pierwszego numeru wyniósł 150 egzemplarzy, zaś drugiego 80 egzemplarzy. W obu przypadkach cały nakład został rozprowadzony wśród uczniów. Artykuły są przygotowywane podczas zajęć kółka dziennikarskiego, z kolei w gromadzeniu materiałów uczniom pomagają koledzy z klas młodszych oraz Samorządu Uczniowskiego (wywiady, sondaże, opinie).Z gazetką ściśle współpracuje p. J. Niestrój (prace plastyczne wyróżnione) oraz rodzic ucznia z klasy 6b –  troska

o stronę techniczną i układ graficzny. 

Prace porządkowe odbywały się według przygotowanego wcześniej harmonogramu.

Klasa 3c sprzątała teren 4 razy, klasy: 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 5a, 5c, 6a sprzątały teren 3 razy, klasy: 2a, 4b, 4c, 5b, 6b sprzątały teren 2 razy.

Tradycyjnie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”, która odbyła się 18 września 2015r. Akcja przebiegała we współpracy z Urzędem Miasta Katowice. Posprzątany został teren wokół szkoły, teren leśny przylegający bezpośrednio do szkoły oraz położone najbliżej szkoły ulice.  Zebrano 14 worków śmieci różnych, 4 worki papieru i 3 worki plastiku.

Do świetlicy zapisanych jest 314 uczniów. Z zajęć korzysta średnio 59 uczniów w godzinach rannych i 124 po południu. Plan pracy świetlicy realizowany był rytmicznie przez wszystkich wychowawców. W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 na terenie świetlicy nie było żadnego poważnego wypadku. Wychowawcy świetlicy utrzymywali stały kontakt z  wychowawcami klas, rodzicami uczniów i pedagogiem szkolnym. Świetlica szkolna bierze  aktywny udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach tej akcji świetlica współpracuje z biblioteką szkolną i Samorządem Uczniowskim oraz rodzicami.  Zorganizowano: kiermasz kart świątecznych („Kolęda dla Natalki”), konkurs szkolny „Piękno jesieni”, konkurs szkolny „Portret Świętego Mikołaja”, konkurs szkolny „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”, Andrzejki, Dzień Chłopaka, zajęcia czytelnicze z mamą uczennicy z klasy 2a (współpraca z rodzicami). Zorganizowano pokaz tresury psa i zajęcia na temat opieki nad zwierzętami z mamą uczennicy z klasy 2a. Przeprowadzono wśród rodziców zbiórki materiałów papierniczych, plastycznych i piśmienniczych, gier dydaktycznych, zabawek, książek. Prowadzono kronikę świetlicy. Przygotowano dzieci do udziału w: Międzyszkolnym konkursie recytatorskim „Strach ma wielkie oczy” (wyróżnienie), Międzyświetlicowym wojewódzkim konkursie plastycznym „Kartka Bożonarodzeniowa

lub Noworoczna”  (II miejsce), konkursie plastycznym „Anioły – dobre duchy”, Międzyszkolnym konkursie plastycznym „Świąteczna kartka bożonarodzeniowa”. Przeprowadzono: 38 zajęć

z związanych z bezpieczeństwem w Internecie, 259 zajęć związanych z bezpieczeństwem (dzieci znają niebezpieczne miejsca i sytuacje, znają zasady bezpiecznej zabawy, potrafią bezpiecznie spędzać czas wolny, wiedzą jak należy troszczyć się o swoje bezpieczeństwo i zdrowie, znają zasady zdrowego stylu życia), 218 zajęć na temat przyjaźni, tolerancji, szacunku, praw

i obowiązków ucznia, bezkonfliktowej komunikacji z otoczeniem, 35 zajęć związanych tematycznie z pozytywnymi relacjami w rodzinie i otoczeniu, 46 zajęć związanych z rozwiązywaniem konfliktów, skutecznym porozumiewaniem się, normami zachowania, 179 zajęć związanych z akcją „Cała Polska czyta dzieciom” oraz znajomością tradycji, historii, symboli narodowych, regionu

i świata, zajęcia związane z hasłami tygodnia.

Czytelnictwo

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 wypożyczono 911  książek – uczniom - 819, nauczycielom - 92. Średnia przeczytanych książek na 1 ucznia wyniosła 2,64. Wśród klas 1-3 pierwsze miejsce zajęła klasa 3c – średnia na czytelnika – 4,14. Z klas 4-6 –  pierwsze miejsce zajęła klasa 4c – średnia na czytelnika 5,06.

UKS „Kukułki”

W I półroczu roku szkolnego pracowały 3 sekcje: szermierka na szpady – 30 zawodników, piłka nożna - 36 zawodników oraz narciarstwo alpejskie i snowboard. Zajęcia szermierki i piłki nożnej odbywały się 2 razy w tygodniu (szermierka: skrzaty – 90 minut, zuchy i dzieci – 150 minut, piłka nożna – 90 minut). Sekcja narciarska jest sekcją sezonową , treningi na sali gimnastycznej AWF odbywają się raz w tygodniu 90 minut oraz w sobotę lub niedzielę wyjazdy na dalsze treningi na śniegu od 7.00 – 20.00. Uczniowie z sekcji szermierczej  startowali w następujących turniejach:  Międzynarodowy Turniej Szermierczy – Częstochowa (V miejsce), Turniej o Puchar Prezydenta Siemianowic Śląskich (V miejsce), „Turniej Dnia Edukacji”– Radlin (II miejsce), „Gwiazdka ze szpadą” Gliwice (III miejsce), Puchar Bytomia (II miejsce), Puchar Ziem Północnych Szczecin

(II miejsce). Na wyróżnienie zasługują wyniki następujących zawodników: Agnieszka M.

(VI miejsce na turnieju międzynarodowym Wratislavia), Anna R., Anna T. Członkowie sekcji piłki nożnej wystartowali w turniejach organizowanych przez inne UKS-y. Sekcja piłki nożnej była organizatorem „Mikołajkowego Turnieju Piłkarskiego” o Puchar Prezesa UKS Kukułki.

Spotkania integracyjne z rodzicami

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 odbyło się 37 imprez integracyjnych

z udziałem 1278 osób. Zorganizowano: Dzień Pierwszoklasisty (pasowanie), Dzień Babci

i Dziadka, jasełka w szkole i w kościele, wyjście do kina, Andrzejki, dzień otwarty na basenie, lekcje otwarte w klasach trzecich.

Zespoły samokształceniowe

Zespół edukacji wczesnoszkolnej zorganizował w szkole następujące konkursy: ortograficzny dla klas 2-3, recytatorski „Wierszolandia”, matematyczny dla klas 2-3, plastyczno – techniczny „Liściaki”, ortograficzny, języka angielskiego.

Zespół przygotował uczniów do udziału w następujących konkursach: Miejski konkurs recytatorski klas II i III, VIII Konkurs Plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową, II konkurs Plastyczny - „Anioły – dobre duchy”. Nauczyciele kontynuują prowadzenie zajęć dodatkowych      z KN oraz Programu Profilaktyki, przeprowadzili lekcje otwarte, zorganizowali pasowanie na pierwszoklasistę, zorganizowali obchody „Dnia Zdrowia”, przygotowali apel przeciwko agresji, przygotowali jasełka, zaangażowali się w akcję „Kolęda dla Natalki”.

Zespół przedmiotów humanistycznych: członkowie zespołu przygotowali dokumentację szkolną, ujednolicili i uaktualnili Statut Szkoły, nauczyciele przeprowadzili I etap szkolnego konkursu ortograficznego o Puchar Dyrektora Szkoły, przygotowali i przeprowadzili I etap konkursu „Życie i twórczość Gustawa Morcinka” (klasy piąte), przygotowali i przeprowadzili sprawdziany próbne w klasach szóstych i opracowali wyniki. Nauczyciele brali udział w pracy zespołu nadzorującego podczas szkolnych eliminacji do Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, zorganizowali koncert „Kolęda dla Natalki”, prowadzili zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań. Przygotowywali uczniów do konkursu recytatorskiego. Przeprowadzili eliminacje do konkursów międzyszkolnych: (recytatorskiego „Po drugiej stronie tęczy”,, literackiego „Wielka Liga Czytelników”, przedmiotowego - Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego). Wzięli udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej oraz konferencji dotyczącej sprawdzania               i opracowania wyników próbnego sprawdzianu szóstoklasisty).

Zespół przedmiotów matematyczno – przyrodniczych  po analizie wyników sprawdzianów próbnych podjął działania naprawcze np. przygotowanie dla uczniów materiałów utrwalających wiedzę z matematyki. Przygotowywano uczniów do konkursów matematycznych (Kangur, Pangea), informatycznych (Bóbr) i przyrodniczych. Przygotowano i przeprowadzono

w szkole: etap szkolny konkursu wojewódzkiego z matematyki (w etapie rejonowym uczestniczyli: M. Siuda 6b, M. Mańka 5a, M. Dybczak 6b i zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego). Uczniowie wzięli udział w następujących konkursach: Kangur Matematyczny, Mistrz Matematyki, Międzyszkolny konkurs przyrodniczy, Szkolny konkurs plastyczno – matematyczny, Szkolny konkurs przyrodniczy w klasach VI.

Zespół przedmiotów artystycznych zorganizował następujące konkursy szkolne: konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”, „Portret Mikołaja”, „Piękno jesieni”.

Uczniowie zostali przygotowani do udziału w międzyszkolnych konkursach :Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna” organizowany przez SP 7

w Gliwicach pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice – II miejsce Aleksandra N. z klasy 6a, Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Czar Katowic – Rodzinne Odkrywanie Miasta” - laureat

Igor Ś. z klasy 6b, Konkurs Recytatorski „Strach ma wielkie oczy”, Konkurs „Anioły – dobre duchy” oraz w konkursach ogólnopolskich: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny -„Świąteczna kartka bożonarodzeniowa” organizowany przez MDK Ligota – laureat Szymon Ł. z klasy 6a.

Zespół przygotował uczniów do udziału w międzyszkolnych zawodach gier zespołowych: Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych w mini siatkówce chłopców- półfinał,

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych w mini koszykówce chłopców- finał,

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych w mini piłce ręcznej chłopców- półfinał, Międzyszkolne zawody w koszykówce chłopców –„Zagraj na Olimpiadzie” - I miejsce, Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych w piłce halowej chłopców – IV miejsce, Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych w mini piłce nożnej chłopców – półfinał, Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych w mini piłce ręcznej dziewcząt – eliminacje, XIV Delfiniada pływacka o puchar Prezydenta Miasta Katowice klas V-VI ,

XIV  Delfiniada pływacka o puchar Prezydenta Miasta Katowic klas II-IV. Zespół współorganizował   apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, Święta Niepodległości oraz koncert charytatywny „Kolęda dla Natalki”. Zostały wykonane dekoracje szkoły z okazji: rozpoczęcia roku szkolnego, Święta Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, Dnia Skandynawskiego, Dnia Zdrowia, Mikołaja, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci Dziadka, balu szkolnego oraz wystawy prac uczniów:  „ Wspomnienia z wakacji” – kompozycja otwarta , „Barwy jesieni , „Karnawał”, wystawa bożonarodzeniowa prac konkursowych : „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”

i „Portret Mikołaja”.

Z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w roku 2015 skorzystało

4 uczniów. Dotacja dla uczniów wyniosła 900 zł.

Stypendium szkolne otrzymuje 5 uczniów.

            Monitorowano losy absolwentów, którzy zakończyli naukę w naszej szkole w roku szkolnym 2014/2015. Zebrano informacje dotyczące nauki przez 45 uczniów. Realizują oni obowiązek szkolny w różnych gimnazjach społecznych i państwowych..

Wykroczenia przeciw dyscyplinie:

-uporczywe rozmawianie podczas lekcji – 45 uczniów,

-wychodzenie bez pozwolenia z ławki – 8 uczniów,

-spóźnienia – 15 uczniów,

-złośliwe komentarze wypowiedzi kolegów i nauczycieli – 2 uczniów,

-nie wykonywanie poleceń nauczyciela – 9 uczniów,

-wulgarny język – 2 uczniów

-przezywanie, wyśmiewanie, ośmieszanie, obrażanie – 4 uczniów,

-rozpowszechnianie plotek – 5 uczniów,

-rozmyślne wykluczanie innych z grupy – 2 uczniów,

-inne zachowania niepożądane – 2 uczniów.

Stołówka szkolna wydaje średnio 288 obiadów dziennie.

Akcja „Mleko”

W I półroczu 318 uczniów brało czynny udział w akcji „Szklanka mleka”. Od października do grudnia dostarczono do szkoły 2782,5 litrów mleka.

Akcja „Owoce w szkole”

Akcja objęła 195 uczniów z klas 1 – 3. Każdy uczeń otrzymał w sumie 17 porcji, w skład których wchodził owoc i warzywo lub owoc i sok owocowo – warzywny. Sumarycznie w dostawach przyjęto i uczniom wydano: 1755 jabłek,  1365 gruszek, 195 opakowań borówek amerykańskich, 390 soków warzywno - owocowych, 1170 marchwi, 390 papryki, 975 rzodkiewek, 195 pomidorów, 195 kalarepek.

Przeglądy i kontrole:

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 przeprowadzono:

-kontrolę druków ścisłego zarachowania - 2,

-kontrolę higieny szkolnej i sanitarnej obiektów szkolnych – 1 oraz 2 rekontrole,

-ćwiczenia ewakuacji – 1,

-kontrolę ZFŚS – 1,

-kontrolę gospodarki materiałowej kuchni – kontrola żywienia – 1,

-kontrolę przebiegu nauczania – 1,

-kontrolę dokumentacji realizacji obowiązku szkolnego, losy absolwentów – 1,

-kontrolę zabezpieczenia mienia przed włamaniem i kradzieżą, -1,

-kontrolę BHP – 1,

-kontrolę i analizę wypadkowości – 1,

-kontrolę pod kątem przeprowadzania drobnych remontów i napraw, przegląd piwnic i kotłowni -1,

-kontrolę teczek akt osobowych -1,

-kontrolę obowiązkowych badań pracowników – 2,

-kontrolę danych osobowych – 1,

-kontrolę umów najmu – 1,

-kontrolę zgodności zapisów w katalogach i księgach inwentarzowych – 1,

-kontrolę dyżurów nauczycielskich.

Przeglądy p.-poż.

W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 przeprowadzono kontrolę obiektu pod kątem BHP

i p. poż. przed rozpoczęciem roku szkolnego, przeprowadzono alarm próbny, przypomniano zasady obowiązujące podczas ewakuacji w czasie lekcji i podczas przerwy, zapoznano pierwszoklasistów z zasadami postępowania podczas alarmu, zaktualizowano i uzupełniono oznaczenia hydrantów i gaśnic, uaktualniono wewnętrzne procedury postępowania podczas alarmów i zapoznano z nimi wszystkich pracowników, przeszkolono nowoprzyjętych pracowników w zakresie postępowania na wypadek pożaru w szkole oraz przeszkolono wszystkich pracowników szkoły.

Praca pielęgniarki szkolnej

Pielęgniarka przeprowadziła pogadanki na temat: higiena jamy ustnej, techniki szczotkowania zębów, racjonalnego odżywiania, otyłości i niedożywienia, sposobu oceny wysokości i masy ciała, szkodliwości hałasu. Pielęgniarka przeprowadziła również kontrolę czystości włosów pod kątem występowania wszawicy,  pomiary wzrostu i wagi uczniów, którzy wraz z nauczycielem obliczali swoje BMI, przeprowadzała fluoryzację zębów, prowadziła czynne poradnictwo dla uczniów z problemem zdrowotnym. W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 doraźnej pomocy medycznej udzielono 135 razy.

Szkoła kontynuuje współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną           w Katowicach. W ramach współpracy zostały przygotowane i przeprowadzone zajęcia na temat chorób przenoszonych przez wektory (kleszcze i komary). Prowadzona jest gazetka o tematyce antynikotynowej w ramach programu profilaktycznego „Znajdź właściwe rozwiązanie”. W klasach szóstych zostały przeprowadzone zajęcia pod hasłem „NIE! dla dopalaczy”.

W szkole realizowane są programy autorskie.

Autorski program kółka matematycznego dla klas 2– 3 opracowała p. I. Kaczor. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z zasadami i regulaminami gier planszowych i samodzielnie wykonali własne gry planszowe oraz przygotowywali się się do konkursu ”Kangur” – Żaczek Na zajęciach odbył się andrzejkowy turniej gier planszowych. Podczas zajęć realizowany jest projekt „10 kart pracy samodzielnej”.

Program edukacji kulturalnej.

Tematykę związaną z edukacją teatralną realizuje p. J. Krawiec. W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 uczestnicy zajęć szkolnego kółka teatralnego przygotowali przestawienie „Miesiące kupują buty”, wieczornicę poetycko – muzyczną podczas „Kolędy dla Natalki”, przygotowali kostiumy i rekwizyty oraz ćwiczyli dykcję, recytację i ruch sceniczny. Podczas lekcji zrealizowali następujące zagadnienia:w klasach czwartych – wyznaczniki utworu dramatycznego, teatr marionetek, plakat i afisz teatralny, słownictwo związane z teatrem, w klasach piątych – adaptacja teatralna noweli G. Morcinka „Łysek z pokładu Idy”.

Realizacją programu z zakresu edukacji filmowej zajmuje się p. R. Mijas– Sikora.

W ramach Kina Lektur Szkolnych zorganizowano projekcje zekranizowanych lektur szkolnych. Uczniowie klas czwartych obejrzeli film „Opowieści z Narnii”, klas piątych „W pustyni

i w puszczy”, klas szóstych „Szatan z siódmej klasy”.

Tematykę związaną z edukacją muzyczną realizuje p. J. Niestrój. Zorganizowano dwa koncerty muzyków Filharmonii Śląskiej na terenie szkoły, na których zaprezentowane zostały utwory stylu jazzowego – swingu i jego największych mistrzów jak Duke Ellington i Miles Davies oraz śpiewane tańce od polskiego poloneza do brazylijskiej samby.

Na zajęciach sztuki w klasie czwartej uczniowie poznali budowę i brzmienie instrumentów perkusyjnych z instrumentarium Orffa, które wykorzystali w czasie tworzenia ilustracji muzyczno – ruchowej do wiersza, a także w akompaniamentach do poznanych piosenek.

Program pracy Samorządu Uczniowskiego opracowany został przez p. A. Kitalę,

a realizowany przez Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. A. Kurzawską. Realizację

w/w programu omówiono prezentując pracę Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2015/2016.

Program „Lubię ortografię” opracowany przez panią M. Kopeć wdrażany był

w życie przez całe półrocze podczas lekcji w klasach 1-3. Dzieci były przygotowywane do Szkolnego Konkursu Ortograficznego o Puchar Dyrektora Szkoły dla klas 2 – 3. Cele programu realizowane były również podczas zajęć w świetlicy szkolnej.

Program edukacji europejskiej opracowany przez p. B. Zach. Zajęcia przeprowadzone były za pomocą różnorodnych form np. praca z mapą, prezentacje plastyczne, prace pisemne, zabawy i gry dydaktyczne o tematyce pro europejskiej, praca z materiałami pozyskanymi przez uczniów o tematyce unijnej i europejskiej, praca z komputerem. Zrealizowano następującą tematykę: kraje, stolice i flagi krajów Unii Europejskiej, wielcy Polacy dawniej i współcześnie,

wielcy Europejczycy, patroni Europy, symbole europejskie, legenda powstania Europy,

Mikołajowe i bożonarodzeniowe zwyczaje w różnych krajach Europy, rola i miejsce Polski w UE, droga Polski do UE, związki Katowic i Śląska z UE, filary i główne instytucje związane z Unią Europejską, geografia, historia, sztuka, zabytki wybranych krajów UE.

Program edukacji regionalno – europejskiej „Ślązaczek w Europie” autorstwa

p. A. Góźdź jest realizowany w klasach młodszych w czasie zajęć lekcyjnych, wycieczek szkolnych. Tematyka zajęć dotyczy następujących zagadnień: tradycje i zwyczaje świąteczne związane ze Szwecją (lekcja otwarta dla rodziców w klasach trzecich na temat „Boże Narodzenie  w Bullerbyn”), system kształcenia w innych krajach europejskich „Świat szkół, szkoły świata”.

Program edukacyjny „Spotkania z przyrodą” realizowała na zajęciach kółka ekologicznego z uczniami klasy 1b p. B. Galas. W trakcie zajęć uczniowie realizowali następujące treści: zwierzęta i rośliny w najbliższej okolicy, zwierzęta domowe, mieszkańcy lasów, co daje las. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach po najbliższej okolicy dokonując obserwacji przyrodniczych. Na zajęciach wykonywali zielniki, posadzili cebulki żonkili i tulipanów oraz sadzonkę rośliny doniczkowej. Przeprowadzono doświadczenie – zamarzanie wody w różnych pojemnikach. Uczniowie oglądali filmy edukacyjne: „Niebieski smok cz.1” oraz zawiesili karmniki – kulki dla ptaków.

            Program „Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze” – program autorski p. L. Knopik.

Program zajęć  był realizowany w klasie 1a.  Na zajęciach przeprowadzono wstępną diagnozę umiejętności wszystkich uczniów. Pozwoliło to określić w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej wyrazów, umiejętność czytania, wnioskowania oraz wytypować uczniów, którzy powinni usprawniać te umiejętności. Uczniowie wykonują również ćwiczenia poprawiające spostrzegawczość i koncentracje uwagi, ćwiczą technikę pisania, czytania i wypowiadania się.

            Program „Ze zdrowiem za pan brat”. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/16 zostały zrealizowane następujące działania z czterech naszych głównych celów: : promowanie zdrowego trybu  życia poprzez: zdrowe nawyki żywieniowe, aktywny tryb życia, dobre nawyki higieniczne, przyjazna atmosfera w szkole i w klasie. Na lekcjach techniki uczniowie klas piątych  poznali zasady zdrowego odżywiania, przygotowali w formie plakatów piramidy zdrowia, układali jadłospisy zgodnie z zasadami zbilansowanej diety. Uczniowie naszej szkoły przygotowali Dzień Zdrowia . Został przygotowany pokaz gimnastyczny przez dziewczynki ze szkolnego zespołu cheerleaderek, uczniowie klasy V b przygotowali przedstawienie o zdrowym odżywianiu.              We wszystkich klasach I – VI odbyły się prowadzone przez uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Kolejny rok realizowane są programy „Mleko” i „Owoce w szkole”.

                Program „ Trzymaj formę ” realizowany jest już siódmy rok. Uczniowie uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata”,  zbiórce makulatury, nakrętek, zużytych baterii. Na lekcjach przyrody               i podczas zajęć świetlicowych poruszane były tematy dotyczące źródeł i skutków zanieczyszczenia środowiska,  sposobów zmniejszenia odpadów, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, ochrony Ziemi przed dalszą degradacją. Uczniowie byli zachęcani do aktywnego spędzania czasu wolnego. W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się liczne zajęcia sportowo-rekreacyjne, podczas których dzieci uczą się współpracy, wytrwałości oraz sportowej i kulturalnej rywalizacji. W ciągu półrocza uczniowie uczestniczyli     w wielu zawodach miejskich. Przez całe półrocze - zgodnie

z wyznaczonym harmonogramem - odbywa się fluoryzacja zębów dla klas I – VI. Uczniowie uczą się współczucia dla innych ludzi, tolerancji, współdziałania w zespole, bezinteresowności. Od siedmiu lat aktywnie uczestniczą w akcji „Wyprawka dla żaka”, „Wesołe święta”, której celem jest wspieranie działalności PCK w Katowicach. Na rzecz organizacji  przeprowadzono zbiórkę potrzebnych rzeczy w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym i świętami. Podczas lekcji wychowawczych realizowane są  bloki tematyczne dotyczące porozumiewania się, emocji, odbyły się pogadanki na temat asertywności, radzenia sobie z agresją.

             Program „Mam talent” autorstwa p. W. Baryły. W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 prowadzono zajęcia taneczno – ruchowe. Podczas zajęć uczniowie tworzyli układy gimnastyczne    i taneczne, które zaprezentowano podczas obchodów „Dnia Zdrowia”.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach i zawodach na szczeblu szkolnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Ilość zdobytych wyróżnień świadczy o ogromnym potencjale intelektualnym naszych uczniów oraz o tym, iż szkoła stwarza bardzo dobre warunki dla rozwoju zdolnych uczniów.

Konkursy szkolne

1.

T. Michałczak
ks. M. Wójcik

październik 2015 r.

Konkurs na najpiękniejszy różaniec/
Różańcowy Konkurs Plastyczny 2015

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Jakub K. 2c

Kacper Dz. 2c

Magdalena Cz. 3b

2.

K. Golus
A. Komosa

R. Mijas-Sikora

W. Rawiak

B. Zach

październik 2015 r.

Konkurs plastyczny
„Piękno jesieni”

dla klas I – VI

I miejsce

Zuzanna J. 1c
Kaja Dz. 2c

Kacper Dz. 2c
Alicja W. 2c
Marie H. 3a

3.

I. Bienioszek

A. Komosa

listopad
2015 r.

Konkurs plastyczny
„Liściaki”
dla klas I – III

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

Konrad M. 2b, Karolina O. 2b,

Julita K. 3c

Stanisław B. 1a, Daniel K. 2b,

Mateusz P. 2b, Olgierd B. 2c

Wiktoria M. 2b
Małgorzata G. 2c

Magdalena Z. 1a, Filip G. 1b,

Maksymilian B. 1b, Zuzanna J. 1c, Matylda J. 2a, Tymon B. 2b, Nela K. 2b, Kaja Dz. 2c,
Maja M. 2c, Julia Sz. 2c,

Jan W. 2c, Kaja W. 2c,
Alicja W. 2c, Marie H. 3a,

Magdalena K. 3b

4.

W. Baryła
I. Bienioszek
B. Galas

listopad
2015 r.

Konkurs ortograficzny
dla klas II – III
I etap

odbył się

5.

G. Hudyka

L. Knopik

listopad
2015 r.

Konkurs recytatorski
„Wierszolandia”

dla klas I – III

I miejsce

Maksymilian B. 1b

Szymon B. 2a
Łucja S. 3c

6.

T. Michałczak

listopad
2015 r.

XIX Ogólnopolski

Konkurs Polskiej
Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”

dla klas I – VI
etap szkolny

Wyróżnienie

I miejsce

Aleksandra T. 1c

Katarzyna M. 5b

7.

W. Baryła
I. Bienioszek
B. Galas

grudzień
2015 r.

Konkurs ortograficzny
dla klas II – III
II etap

odbył się

8.

K. Golus

M. Kopeć
J. Niestrój
W. Rawiak

grudzień
2015 r.

Konkurs plastyczny

„Portret św. Mikołaja”

dla klas I – VI

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

Amelia Z. 2c, Martyna R. 6b

Filip Z. 2c, Paulina G. 6b

Kacper Dz. 2c, Julia F. 6b

Maksymilian B. 1b, Zofia C. 3c
Konrad Sz. 3a,

9

K. Golus
A. Komosa

R. Mijas-Sikora
W. Rawiak

B. Zach

grudzień
2015 r.

Konkurs plastyczny

„Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”

dla klas I – VI

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Olgierd B. 2c,

Alicja W. 2c,
Amelia Z. 2c, Filip Z.2c,        Aleksandra N. 6a

Dominik L. 2b

Jarosław G. 1b

10

B. Kasperski

M. Pyrdoł

11.2015

02.2015

Szkolny konkurs matematyczny klas V- VI „Mistrz Matematyki”

Etap szkolny

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Michał M. 5a

Marta D. 6b

Michał S. 6b

11

E. Krzyżowska – Lux

12.2015

Szkolny przyrodniczy dla klas VI

I miejsce

II miejsce

III miejsce

wyróżnienie

Maciej N. 6b

Hanna K. 6a

Aleksander D. 6b

Michał S. 6b

12

M. Sunita – Granek

30.10.2015

03.12.2015

„Gustaw Morcinek życie i twórczość”

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Julia B. 5a

Agata B. 5a

Jakub Ć. 5a

13

B. Kasperski

J.Niestrój

12.2015

Szkolny Konkurs matematyczno – plastyczny „Obrazek świąteczny z figur geometrycznych”

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Michał S. 6a, Jan K. 5b

Zofia Z. 6a, Mateusz M. 4b,  Maksym T. 4a

Franciszek T. 4b, Marta D. 6a, Aleksander B. 4a, Serafin Z. 5c

14

T. Michałczak

12.2015

XX Konkurs Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych 2014/15 Ewangelia według św. Marka

Etap szkolny

udział uczniów

               

Konkursy międzyszkolne i ogólnopolskie

1.

G. Hudyka

listopad
2015 r.

II Międzyszkolny  Konkurs Kulinarny „Święto jabłka”

II miejsce

Magdalena K. 3b
Julia Ś. 3b

2.

G. Hudyka

L. Knopik

listopad
2015 r.

XV Międzyszkolny  Konkurs Recytatorski
„Start we wszystkich dyscyplinach za dwie chwile się zaczyna: równocześnie na basenie, skoczni, bieżni
i na scenie”

III miejsce

Szymon B. 2a

 

 

3.

W. Rawiak

listopad
2015 r.

Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski
„Strach ma wielkie oczy”

Wyróżnienie

Magdalena W. 2b

 

 

4.

I. Bienioszek

listopad
2015 r.


VIII Konkurs plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową

organizowany przez Miejski Dom Kultury „Ligota”

Laureat

Amelia Z. 2c

 

 

5.

W. Rawiak

listopad
2015 r.

Konkurs plastyczny
pt. „Kartka Bożonarodzeniowa
lub Noworoczna”

   pod honorowym patronatem  Prezydenta Miasta Gliwice (organizowany przez
   kierownika świetlicy przy
Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach)

udział uczniów

 

 

6.

G. Hudyka

listopad
2015 r.

II Konkurs plastyczny
Anioły - Dobre Duchy

Laureat

Nicola K. 3b

 

 

7.

W. Rawiak

grudzień
2015 r.

Międzyszkolny
Konkurs plastyczny
„Świąteczna kartka bożonarodzeniowa”

udział uczniów

 

 

8

J. Krawiec

S. Janikowska

13.11.2015r.

Konkurs recytatorski

III miejsce

Kornel K. 5b

 

 

9

M. Sunita - Granek

30.10.2015

Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy „Wielka Liga Czytelników”

Konkurs trwa do kwietnia 2016

 

 

10

J. Krawiec

S. Janikowska

10.2015

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

Eliminacje

-

 

 

11

M. Pyrdoł

11.2015

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

I Etap

rejonowy

Krzysztof  P. 6a, Michał S. 6b,

Marta D. 6b, Michał M. 5a

 

 

12

K. Furman

11.2015

Międzyszkolny Konkurs „Od Mieszka do Kazimierza”

II etap

I miejsce

III miejsce

Seweryn N. 5b

Maciej N. 6b

 

 

13

S. Janikowska

02.12.2015

VIII Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy

„W świecie przygód bohaterów A. Maleszki”

III miejsce

Seweryn N. 5b

 

 

14

J. Niestrój

11.2015

VIII Konkurs Plastyczny na „ Świąteczną Kartkę bożonarodzeniową” org. przez MDK „Ligota”

Laureat

Szymon Ł. 6a

 

 

15

M.Pyrdoł

10.2015

11.2015

Międzyszkolny Konkurs Szachowy (Liga Szkolna) I i II spotkanie

Finał w 06.2016

II miejsce

Michał S. 6b, Jacek N. 6b,  Bazyli W. 6b, Jan K. 5b

 

 

16

K. Furman

30.11.15r.

Interdyscyplinarny konkurs „Odkrywamy Średniowiecze”

II etap

Seweryn N. 5b

Jan K. 5b

 

 

17

J. Niestrój

12.2015

Konkurs Plastyczny pt. ”Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna” org. Kierownik świetlicy przy SP 7 Gliwicach, patron – Prezydent Miasta Gliwice.

II miejsce

Aleksandra N. 6a

 

 

Zawody sportowe

1.

B.Skórczyńska

01.12.2015

XIV Delfiniada pływacka o Puchar Prezydenta Miasta Katowic klas V – VI

II miejsce

Edyta Cz. 5b – I miejsce 50 m st. motylkowym, II miejsce 100m st. zmiennym, Maciej N. 6b - I miejsce 100m st. zmiennym, II miejsce 50m st. dowolnym, Karolina J. 6a -  III miejsce 100m st. zmiennym, III miejsce 50 m st. klasycznym, Łucja Cz. 6b – II miejsce 50 m st. grzbietowym, I miejsce - 4x50 m sztafeta dziewcząt Edyta Cz. 5b, Julia S. 5b, Aleksandra N. 6a, Karolina J. 6a, III miejsce w sztafecie 10x25 – Łucja Cz. 6b, Julia F. 6b, Maciej N. 6b, Karolina J. 6a, Aleksandra N 6a, Julia S. 5b, Edyta Cz. 5b, Mikołaj H.  5b, Seweryn N. 5b, Bartosz S. 5a.

2.

M. Pilot

02.12.2015

XIV Delfiniada pływacka o Puchar Prezydenta Miasta Katowic klas II – IV

III miejsce

Marcin M. 4a – II miejsce 25 m st. klasycznym

3.

M. Pilot

23.11.2015

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic szkół podstawowych w mini siatkówce dziewcząt.

Odbędą się

w lutym

4

M. Pilot

1.12.2015

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic szkół podstawowych w mini koszykówce dziewcząt.

-

-

5

M. Pilot

10.2015

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic szkół podstawowych w mini piłce ręcznej  dziewcząt.

Eliminacje

Małgorzata B. 6a, Alicja K. 6a, Łucja Cz. 6b, Anna R. 6b Weronika C. 5b, Agnieszka M. 5b, Anna T. 5c

6

M. Pilot

B.Skórczyńska

03.12.2015

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic szkół podstawowych w mini siatkówce chłopców.

Półfinał

Jędrzej F. 6a, Szymon Ł 6a, Michał Ch. 6a, Mikołaj L. 6a, Michał S. 6b, Damian H. 6b, Nikodem P. 5b, Piotr G. 5c, Leonard P. 5c, Grzegorz P. 5c

7

M. Pilot

21.01.2016

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic szkół podstawowych w mini koszykówce chłopców.

Finał

03.02.2016

Michał S. 6b, Damian H. 6b, Paweł Ś. 6b, Aleksander D. 6b, Mateusz R. 6a, Nikodem P. 5b, Piotr G. 5c, Mateusz K. 5c, Marcin M. 4a, Michał M. 5a, Maksymilian S. 5b

8

B.Skórczyńska

15.01.2016r.

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic szkół podstawowych w mini piłce ręcznej  chłopców.

Półfinał

Michał S. 6b, Damian H. 6b, Aleksander D. 6b, Mateusz R. 6a, Nikodem P. 5b, Piotr G. 5c, Mateusz D. 5c, Mateusz J. 6a, Mikołaj L. .6a, Michał Ch. 6a, Eryk W. 5b

9

B.Skórczyńska

17.10.2015r.

Międzyszkolne zawody w koszykówce chłopców „ Zagraj na Olimpiadzie”

I miejsce

Marcin M. 4a, Michał M. 5a, Maksymilian S. 5b, Konrad W.  5b, Nikodem P. 5b.

10

M. Pilot

17.11.2015r.

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic szkół podstawowych w piłce halowej chłopców

IV miejsce

Michał S.6b, Damian H. 6b, Mateusz D. 5c, Mateusz K. 5c, Mateusz R.  6a, Nikodem P. 5b, Konrad W. 5b, Michał Ch. 6a.

11

B.Skórczyńska

05.11.2015

Międzyszkolne Mistrzostwa Katowic szkół podstawowych w mini piłce nożnej  chłopców.

Półfinał

Michał S. 6b, Damian H. 6b, Mateusz R. 6a, Nikodem P. 5b, Grzegorz P. 5c, Mateusz D. 5c, Mateusz K. 5c, E.ryk W. 5b, Konrad W. 5b

Rada Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców spotkało się w I półroczu roku szkolnego 2015/2016 jeden raz.

Wpłaty na Radę Rodziców:

klasa

Rada Rodziców

Pracownia komputerowa

1a

1550

-

1b

460

-

1c

2000

-

2a

2250

-

2b

445

-

2c

1850

-

3a

1750

-

3b

900

-

3c

1175

-

4a

1400

-

4b

675

-

4c

700

-

5a

2150

-

5b

1450

200

5c

-

-

6a

1125

560

6b

1900

540

RAZEM

21780

1300

Zakupy

Zakupy z Rady Rodziców: (kwota 2793,13)

-regały – 3 sztuki,

-utrzymanie serwera’

-sprawdzian próbny (arkusze dla ucznia)

-słodycze na bal karnawałowy.

Zakupy – Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” 1% (kwota 16835,00)

-6 laptopów, 2 projektory, szafa metalowa

Sponsorzy / rodzice (kwota 4980,00)

-papier ksero do klas,

-artykuły plastyczne,

-tablice,

-instrumenty muzyczne (dzwonki chromatyczne),

-dywan,

-kserokopiarka Ricoh,

-2 odtwarzacze CD,

-książki do biblioteki, czasopisma,

-gry planszowe, puzzle, klocki,

-krzesełka.

Zakupy z budżetu szkoły: (kwota 17692,39)

-robot Coupe,

-2 chłodziarko – zamrażarki,

-krzesło regulowane,

-komputer, monitor, drukarka,

-bojler elektryczny,

-meble do gabinetu pielęgniarki.

Inwestycje

Inwestycje realizowane przez ZOJO:

-pochylnia – 40550,20

-schody – 64959,36

-naprawa instalacji elektrycznej – 2926,83

-naprawa instalacji wod.-kan. – 2438,58

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem