Informacje o nauczaniu zdalnym

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

w związku z informacją przekazaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65, związaną z sytuacją epidemiologiczną placówki,  uprzejmie informujemy, że od poniedziałku, 26 października br. wejdą w życie nowe zasady funkcjonowania szkoły. Zawieszone zostają zajęcia na terenie szkoły – dla oddziałów I-VIII prowadzone będą zajęcia zdalne.

Odbywać się będą on-line zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, przy czym, uwzględniając zasady bezpiecznej nauki zdalnej, czas pojedynczej lekcji wynosi ok. 30 minut.
Technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wykorzystywanymi w pracy zdalnej będą:
a) komunikator z możliwością prowadzenia zajęć on-line – Microsoft Teams,
b) komunikator do wymiany informacji – dziennik elektroniczny UONET+.
Zajęcia zdalne rozpoczyna nauczyciel. Uczniowie mają obowiązek punktualnego dołączenia do spotkania. Nauczyciel sprawdza i odnotowuje obecność uczniów w trakcie każdych zajęć. W przypadku stwierdzenia nieobecności w trakcie zajęć, nauczyciel może dokonać zmiany frekwencji. Nauczyciel decyduje o zakończeniu zajęć, a uczniowie zobowiązani są do przerwania połączenia. Nauczyciel przerywa połączenie jako ostatni.
Uczniowie zobowiązani są do właściwego przygotowania do zajęć (przed dołączeniem do spotkania), co obejmuje:
a) posiadanie mikrofonu i kamery (o wyłączeniu kamery decyduje nauczyciel),
b) posiadanie zeszytu przedmiotowego, podręcznika, ewentualnie zeszytu ćwiczeń oraz innych materiałów edukacyjnych,
c) stosowny ubiór.
Podczas zajęć uczniowie zobowiązani są do właściwego zachowania.
Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich. Zabrania się nagrywania zajęć oraz utrwalania wizerunku nauczyciela i innych osób..
W sytuacji uniemożliwiającej rozpoczęcie zajęć zdalnych przez nauczyciela, nauczyciel informuje uczniów o zaistniałej sytuacji z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.
W sytuacji uniemożliwiającej dołączenie do spotkania ucznia, uczeń bezzwłocznie informuje nauczyciela o zaistniałej sytuacji z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.

Uczniowie oceniani są zgodnie z zasadami określonymi w Statucie szkoły.
Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) i na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów.
Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci załącznika, zdjęcia przesłanego przez Teams.
Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce, redagując informację zwrotną i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez platformę Microsoft Teams, dziennik elektroniczny.
Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela poprzez e-dziennik, Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość poprzez e-dziennik,

W nauczaniu zdalnym obowiązkiem ucznia jest przesyłanie prac w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Nieprzesłanie prac w wyznaczonym terminie skutkuje cząstkową oceną niedostateczną. Możliwość poprawy oceny niedostatecznej regulują Przedmiotowe Zasady Oceniania.

W wyjątkowych przypadkach, zajęcia opiekuńczo – dydaktyczne na terenie szkoły, prowadzić będą wychowawcy świetlicy szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl