Procedura zawieszanie zajęć w szkole

Przepisy § 18 ust. 2a-2c rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach    i placówkach, dają dyrektorowi szkoły, przedszkola czy placówki – za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, możliwość zawieszenia zajęć na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. W takiej sytuacji dyrektor może zawiesić zajęcia w tradycyjnej formie i zdecydować o zdalnym nauczaniu – w stosunku do grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, jak i w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl