Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Arkadiusz Godlewski – Przewodniczący

Aleksandra Manderla – Zastępca Przewodniczącego

Ewa Woźniak-Kramza – Skarbnik

Komisja Rewizyjna: 

Krzysztof Brunne

Milica Radovicz

Anna Gabrielczyk                                                                                           

Regulamin Rady Rodzicówplik do pobrania

Działania Rady Rodziców

Podsumowanie aktywności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 65, podsumowując rok swojej działalności przedstawia Rodzicom Uczniów, Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej sprawozdanie za rok szkolny 2019/2020.

W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców spotkała się kilkukrotnie na swoich posiedzeniach. Przedstawiciele Rady Rodziców aktywnie uczestniczyli w wielu wydarzeniach i uroczystościach szkolnych. W ramach współpracy z Dyrekcją Szkoły oraz Gronem Pedagogicznym, na bieżąco załatwiano wszelkie sprawy.

Poza podejmowaniem decyzji związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, działalność finansowa stanowiła dodatkową część pracy Rady Rodziców. Budżet szkoły zasilony został dzięki składkom dokonywanym przez rodziców uczniów oraz dzięki pozyskanym sponsorom. Dzięki temu możliwe było w trakcie kadencji Rady w roku szkolnym 2019/2020 podjęcie niezbędnych decyzji i zrealizowanie wielu działań i m. in.:

  1. Dokonano modernizacji i doposażenia gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego, w celu polepszenia warunków pracy z potrzebującymi uczniami.  (koszt, ok. 6000 zł)
  2. Zakupiono tusze i tonery do drukarek, które niezbędne są w realizacji zadań dydaktycznych oraz stanowią pomoc dla uczniów
   i nauczycieli (koszt, ok. 2000 zł)
  3. Zorganizowano bal karnawałowy dla uczniów. Zakupiono napoje słodycze oraz zatrudniono osobę odpowiedzialną za oprawę muzyczną zabawy (koszt ok. 2000 zł).
  4. Zakupiono karty ŚKUP dla opiekunów wycieczek oraz wyjść szkolnych, m. in wyjść do teatru, filharmonii, w których uczestniczyli uczniowie poszczególnych klas (koszt, ok. 1000 zł)
  5. Zatrudniono pracownika odpowiedzialnego za obsługę oraz prawidłowe funkcjonowanie usług informatycznych na terenie placówki (koszt ok. 4000 zł)
  6. W związku z zaistniałą potrzebą wsparcia klas I – III  w realizacji zadań związanych z programem, zakupiono sprzęt komputerowy
   w postaci dwóch laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem (koszt, ok. 6000 zł)
  7. W celu zapewnienia uczniom oraz nauczycielom komfortu oraz optymalnego środowiska do nauki, zakupiono do wszystkich sal lekcyjnych oraz harcówki i świetlicy szklonej, z których korzystają najmłodsi uczniowie, nowoczesne oczyszczacze powietrza (koszt ok. 20.000 zł).
  8. W celu zabezpieczenia  bieżących potrzeb szkoły, zakupiono niezbędne pomoce oraz materiały biurowe (koszt ok. 2000 zł)
  9. Z pomocą Rodziców zakupiono szereg nowych książek zasilających księgozbiór biblioteki szkolnej.
  10. Umożliwiono uczniom naszej szkoły zakup wielokolorowych bluz
   z logo szkoły, dzięki czemu podczas uroczystości i wyjść uczniowie reprezentują godnie naszą szkołę.
  11. Podczas drugiego semestru nauki, w czasie trwającej pandemii koronawirusa oraz zdalnego nauczania, rodzice uczniów pomagali w przetrwaniu tego trudnego okresu poprzez szycie maseczek ochronnych, zakup rękawic jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

Rada Rodziców starała się dysponować funduszami rodziców w sposób przemyślany, racjonalny, zgodny z przepisami prawa, w porozumieniu z rodzicami uczniów i na tyle wszechstronny, by dokonywane zakupy i realizacja podjętych działań trafiała do jak największej grupy uczniów.

Członkowie Rady  wielokrotnie oferowali  swoją pomoc i wsparcie szczególnie w trudnym okresie zdalnego nauczania oraz aktywnie włączali się w przygotowania równych imprez i wydarzeń szkolnych.

W związku z ogromnymi potrzebami szkoły niezbędna jest nie tylko pomoc finansowa, ale również wzajemna współpraca, pomoc oraz obecność
w szkole, która to stanowi tak dużą część życia naszych dzieci.

Rada Rodziców, nie tylko podejmuje decyzje związane z finansowym zapleczem szkoły, bieżącymi potrzebami uczniów i nauczycieli, ale dba również o to, aby  nauka kojarzyła się dzieciom nie tylko z obowiązkami szkolnymi, ale by doświadczały w szkole pozytywnych i miłych zdarzeń.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl