Egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w
MARCU

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu egzaminu, zasad obowiązujących na egzaminie oraz informatory egzaminacyjne z każdego przedmiotu znajdują się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie lub Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w zakładce egzamin ósmoklasisty.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu nie można nie zdać.

Funkcje egzaminu:

  • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
  • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

  • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej .Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
  • uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny- nie mógł przystąpić do egzaminu
  • uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu, będzie on miał wpisane słowo- odpowiednio- „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%”(wynik procentowy)oraz „100”(wynik w skali centylowej).

Od roku szkolnego 2021/2022 oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego, uczeń będzie jeszcze zdawał egzamin z dodatkowego przedmiotu. Będzie mógł dokonać wyboru spośród następujących przedmiotów:

  • biologia;
  • chemia;
  • fizyka;
  • geografia;

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.

Termin główny: maj

Termin dodatkowy: czerwiec.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU
25 maj 2021 r. godz. 9.00 j .polski 120 min
26 maj 2021 r. godz. 9.00 matematyka 120 min
27 maj 2021 r. godz. 9.00

język obcy

*wybrany przedmiot

90 min

90 min

*obowiązuje od roku szk. 2021- 2022

Przydatne linki:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/
http://www.kuratorium.katowice.pl
http://www.men.gov.pl/rekrutacja
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

http://www.kuratorium.katowice.pl/

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl