Czytam z klasą - Lekturki spod chmurki

Tegoroczna edycja pod kryptonimem

PODRÓŻOWANIE PRZEZ CZYTANIE

stanie się świetną zabawą, dzięki której, poprzez czytanie,
uczniowie pogłębią wiedzę na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej,
ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji.

Projekt doskonale wplata się
w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

W projekcie realizujemy przede wszystkim:

Priorytet 1

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych naprawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Priorytet 3

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy…

Priorytet 9

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl