Dokumenty szkolne

Program profilaktyczno-wychowawczy 2023/24 SP65 Katowice

Hymn szkoły_SP65_Katowice

STATUT  SP65_Katowice

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie nr 8/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 5/2021/2022 z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach ze względu na sytuację epidemiologiczną

Zarządzenie nr 12/2019/2020 z dnia 25 marca 2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach
w sprawie realizacji zadań wynikających z realizacji kształcenia na odległość.

Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie organizacji nauki w Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach po feriach zimowych.

Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach z dnia 1 lutego 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach z dnia 5 lutego 2021r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach w formie 1 posiłku dziennie – obiadu.

Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach z dnia 23 marca 2021r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach w formie 1 posiłku dziennie – obiadu.

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela dla wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach w 2021 roku.

Zarządzenie nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Zarządzenia nr 13/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej_SP65_Katowice

Procedura zwolnień z WF_SP65_Katowice

Wniosek o zwolnienie ucznia z WDŻ

Duplikat wniosek_SP65_Katowice

Procedura w przypadku wszawicy_SP65_Katowice

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej_SP65_Katowice

Regulamin Rady Rodziców_SP65_Katowice

Procedura powiadamiania rodziców o zachowaniu i ocenach ucznia_SP65_Katowice

Prawa ucznia_SP65_Katowice

Konwencja praw dziecka ONZ_SP65_Katowice

Instrukcja obsługi internetu_SP65_Katowice

Powszechna deklaracja praw człowieka_SP65_Katowice

Niebieska karta_SP65_Katowice

Prawa_rodziców_SP65_Katowice

Przedmiotowe Systemy Oceniania:
Wymagania na poszczególne oceny są dostępne u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Religia – Plik
Etyka –  Plik
Edukacja wczesnoszkolna – Plik
Język angielski- Kl. 1-3 Plik, Klasy 4-8 Plik
Język polski –Plik
Matematyka – Plik
Fizyka – Plik
Chemia – Plik
Informatyka – Plik
Biologia – Plik
Historia – Plik
Wiedza o społeczeństwie – Plik
Język hiszpański – Plik
Język niemiecki – Plik
Muzyka – Plik
Plastyka – Plik
Technika – Plik                                                                                                                                                                                                                                            Wychowanie fizyczne – Plik

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl