Rekrutacja

REKRUTACJA OBWODOWA 

Od dnia 20.03.2023 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły. W tym celu zostanie Państwu udostępniony formularz w wersji elektronicznej. Adres strony www z dostępnymi od 20 marca wnioskami:

https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wniosek będzie należało wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 20 marca 2023 r. do 05 kwietnia 2023 r.

 

REKRUTACJA  POZAOBWODOWA

Od dnia 08.05.2023 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły. W tym celu zostanie Państwu udostępniony formularz w wersji elektronicznej. Adres strony www z dostępnymi od 8 maja wnioskami:

Wniosek będzie należało wydrukować  z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w placówce w terminie od 08 maja 2023 r. do 19 maja 2023 r.

KRYTERIA I POTRZEBNE DOKUMENTY  – Plik

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE NR 2942/2023 – Plik

INFORMACJA DLA RODZICÓW – PLIK

WYDRUKOWANY I PODPISANY WNIOSEK będzie można dostarczyć osobiście do szkoły – sala 5a w godzinach od 7:00 do 15:00

LUB

wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej na drzwiach zewnętrznych szkoły

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Karta zgłoszenia od klasy II do VIII – Plik

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082.), które mają jednakową wartość.

Kryteria ustawowe mające jednakową wartość:   

  1. Wielodzietność rodziny kandydata 
  2. Niepełnosprawność kandydata 
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
  4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
  6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  
  7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

WSKAZANE KRYTERIUM

Dokument poświadczający spełnienie kryterium, który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)

kryterium nr 1

OŚWIADCZENIE Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

kryterium nr 2,3,4,5

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).

kryterium nr 6

PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.  Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

kryterium nr 7

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) 

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl