Rekrutacja

REKRUTACJA OBWODOWA 

Od dnia 11.03.2024 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły. W tym celu zostanie Państwu udostępniony formularz w wersji elektronicznej. Adres strony www z dostępnymi od 11 marca wnioskami.

https://katowice.e-nabor.pl/

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przynależnych do szkoły obwodowej

16 kwietnia 2024 r. godz. 13.00 (tablica z ogłoszeniami na parterze szkoły)

Wniosek będzie należało wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 11 marca 2024 r. od godziny 8.00 do 22 marca 2024 r. do godziny 13.00.

REKRUTACJA  POZAOBWODOWA

Od dnia 22.04.2024 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły. W tym celu zostanie Państwu udostępniony formularz w wersji elektronicznej. Adres strony www z dostępnymi od 22 kwietnia  wnioskami.

Rekrutacja została otwarta.

Link podany wyżej.

Wniosek będzie należało wydrukować  z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w placówce w terminie od 22 kwietnia 2024 r. od godziny 8.00 do 7 maja 2024 r. do godziny 13.00.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE NR  3707/2023 – Plik

PISMO Z UM KATOWICE – Plik

WYDRUKOWANY I PODPISANY WNIOSEK będzie można dostarczyć osobiście do szkoły – sala 5a w godzinach od 7:00 do 15:00

LUB

wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej na drzwiach zewnętrznych szkoły

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Karta zgłoszenia od klasy II do VIII – Plik

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082.), które mają jednakową wartość.

Kryteria ustawowe mające jednakową wartość:   

  1. Wielodzietność rodziny kandydata 
  2. Niepełnosprawność kandydata 
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
  4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
  6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  
  7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl