Rekrutacja

Rekrutacja trwa
od dnia 22 marca 2021 do 9 kwietnia 2021
od godziny 9.00 do godziny 15.00.

22 marca 2021 roku od godziny 9.00 rozpoczyna się rekrutacja do Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice.

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego. 

16.04.2021r. lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej jest dostępna w szkole na parterze.
 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Od dnia 10.05.2021 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://katowice.elemento.pl 

Wniosek należy wydrukować z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w placówce terminie od 10 maja 2021 r. do 19 maja 2021r.
 

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w innym przypadku kandydat zostanie przypisany do szkoły obwodowej.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przeprowadzania
w szkołach rekrutacji – Plik
Terminy – Plik

Podstawowe informacje i wzory dokumentów dotyczące naboru i rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 65 w Katowicach.

Rekrutacja uczniów do naszej szkoły
Karta zgłoszenia dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 65 do klas II – VIII – Pl

Szkoła Podstawowa nr 65
im. Gustawa Morcinka w Katowiach

Kukułek 2A
40-533 Katowice

Telefon: 32 251 23 01

E-mail: kontakt@sp65.katowice.pl